Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.05.2019 08:00 - Иисус Христос
Автор: bven Категория: Лични дневници   
Прочетен: 1638 Коментари: 8 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 


                          И ХРИСТОС Е ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА


Когато за­поч­не да се от­ва­ря ду­хов­на­та същ­ност на да­ден чо­­век, той за­жи­вя­ва и ду­хо­вен живот – заг­риж­ва се за ду­ша­та си, за съз­на­ни­ето си, за своя Духовен Аз; изпитва не­об­хо­ди­мост да ­ г­ра­ди мо­рал­ни­те ка­те­го­рии и да ги при­ла­га. Започва бор­ба­ със са­мия се­бе си – меж­ду нас­то­яща­та вре­мен­на лич­ност, ко­ято го тегли към материята и веч­на­та си ду­хов­на същ­ност.
В те­зи мо­мен­ти на по­мощ на хо­ра­та ид­ват Ду­хов­ни­те Уче­ния и Ду­хов­ни­те Учители. За всяка общност има Учение и Учи­тел. На Земята по прин­цип те но­сят ед­ни и съ­щи пос­ла­ния – за мир меж­ду хората, за доброто, за все­об­ща­та лю­бов.

В ско­би ще кажем, че е не­ве­ро­ят­но как ду­хов­ни уче­ния с ед­ни и съ­щи принципи, да­де­ни от раз­лич­ни Ду­хов­ни Учители, мо­гат да пре­диз­ви­кат та­къв антаго низъм, вой­ни и уни­що­же­ния на без­б­рой хора! Това е знак на затворената още духовност.

Всяка чо­веш­ка об­щ­ност е по­лу­чи­ла своя пророк, гуру, учи­тел и уче­ние на соб­с­т­ве­ния си език, съобразено с нейната спе­ци­фи­ка­ .
И по­не­же Иисус Христос е от Семейството на Светлината, ще се спрем в та­зи кни­га мал­ко по­ ве­че вър­ху Не­го­ва­та мисия.

Преди Христос в ед­на част от хо­ра­та ду­хов­нос­т­та не е би­ла събудена, а за дру­га – бо­го­ве­ те са би­ли стро­ги и страш­ни за­ ­ко­но­да­те­ли. Трябвало е да се спаз­ват без­б­рой правила. Ду­хо­венството е из­пол­з­ва­ло зап­ла­ хи­те и по то­зи на­чин е дър­жа­ ло в под­чи­не­ние хората. Пълна тъм­ни­на е ца­ря­ла по от­но­ше­ние на ис­тин­с­ка­та ис­то­рия на Земята и за­ло­же­на­та у хо­ра­та ду­хов­на същност. Страхът е бил гла­вният лост за ма­ни­пу­лация на обществото. Истинските зна­ния са би­ли па­зе­ни в тайна, за да не бъ­дат из­пол­з­ва­ни от масите; за да бъ­дат хората то­тал­но под­чи­не­ни и по­кор­ни на влас­т­ни­ци­те и духовенството.

От Зе­мя­та към Космоса се е из­лъч­ва­ла чер­на енер­гия, породена от страх, ом­ра­за и насилие. Когато кос­ми­чес­ко тя­ло из­лъч­ва та­ки­ва енергии, то вна­ся смут в га­лак­ти­ка­та си и в це­лия Космос. Дру­гите кос­ми­чес­ки обек­ти тряб­ва да се за­щи­та­ват с енер­ги­ен ек­ран, ко­ето им от­не­ма мно­го енергия.
Но тъй ка­то ос­но­вен прин­цип в Космоса е Любовта, по-вис­шите ци­ви­ли­за­ции и бо­го­ве­те-съз­да­те­ли са пред­п­ри­ели дей­ствия, за да про­ме­нят нещата.
Учението, сне­то от Иисус Христос на Земята, е има­ло за цел да от­во­ри сър­деч­на­та чак­ра на хо­ра­та и да ги обър­не към тях­на­та ис­тин­с­ка същ­ност – Любов, вза­имо­по­мощ и чувство за при­над­леж­ност към Цялото са би­ли необходими, за да се про­го­ни стра­хът и да за­поч­нат да се от­ва­рят ду­хов­ните цен­т­ро­ве.

Христос е до­шъл да вър­не хо­ра­та към са­ми­те се­бе си. От съз­да­ва­не­то на Земята ви­на­ги са съ­щес­т­ву­ва­ли духовните ка­те­гории. Много ци­ви­ли­за­ции са ус­пя­ва­ли да достиг­нат ви­со­ки мо­рал­ни ка­чес­т­ва и ду­хов­ни знания. За то­ва ве­че говорихме. Ид­ва­не­то на Иисус е би­ло не да вне­се но­во Учение, а да от­во­ри съз­на­ни­ето за Духовността, за да бъ­дат ос­во­бо­де­ни хо­ра­та от властта на материята. Той, като въп­лъ­ще­ние на Любовта, бла­гос­т­та и зна­ни­е­то е мо­гъл да по­ка­же на хо­ра­та тях­на­та ис­тин­с­ка същност.
Древното зна­ние е би­ло за­па­зе­но в зат­во­ре­ни ду­хов­ни об­щ­ности, ко­ито са съ­щес­т­ву­ва­ли на Земята и по вре­ме­то на Хрис­тос.

Преди да про­по­вяд­ва Учението, с ко­ето е известен, Той е бил на­пъл­но за­поз­нат с ус­ло­ви­ята на Планетата. Бил е свър­зан с древ­но­то ду­хов­но знание. Уче­ни­ето е би­ло мо­ди­фи­ци­рано, без да се про­ме­ня не­го­ва­та същност, за да ста­не дос­тъп­но за обик­но­ве­ни­те хора.

Проповядвайки братство, равенство, сво­бо­да и Всеобща Лю­бов, Иисус Христос е дал тласък да се въз­вър­нат на Земята из­кон­ни­те кос­ми­чес­ки принципи, Божествените принципи. Той е съ­буж­дал Божествената същ­ност на хората.
С възможността­ си за чу­до­дей­ни из­це­ле­ния Иисус е бил в очи­те на то­га­ваш­ни­те хо­ра божество. Много от ис­то­ри­ите в Но­вия за­вет са да­леч от истината, а голяма част от нея или не е от­ра­зе­на, или по-къс­но съз­на­ тел­но е би­ла пре­иначена от ду­хо­вен­ството.
На Земята е до­шъл Учител от плът и кръв, кой­то се е ро­дил по чо­веш­ки начин, за да мо­же да има зем­но чо­веш­ко тяло, но той е вла­де­ел всич­ки възможности, ко­ито ня­ко­га са би­ли пре­дос­та­ве­ни на чо­ве­ка и ко­ито в мо­мен­та са в ла­тент­но със­то­яние.

Показвайки на хо­ра­та сво­ите зна­ния и способности, Иисус им е внушавал, че в тях е за­ло­же­на Божествена същ­ност.
Космическата Любов, която Той е излъчвал, се е предавала на хората. Така е отварял сър­деч­ни­те им чак­ри и ги е из­пъл­вал със Свет­ли­на.
Онези, ко­ито са об­щу­ва­ли с Не­го и са слу­ша­ли про­по­ве­ди­те Му, ви­ди­мо са се про­ме­ня­ли до­ри физически. Започвали са да из­лъч­ват доб­ро­та и благост, да из­лъч­ват Лю­бов и Светлина. Той е вла­де­ел телепатията, сугестията, левитацията. Знаел е как­во мис­лят и чув­с­т­ват хората. Можел е да на­пус­ка фи­зи­чес­ко­то си тяло, да го разгражда, да при­със­т­ва ед­нов­ре­мен­но на ня­кол­ко места.

Разбира се, зна­ел е как­во мо­же да извър­ши на Зе­мята и как­ва е съд­ба­та Му. За Него не е има­ло тайни. Задачата Му е би­ла да въз­ро­ди Ду­хов­ност­та, да й да­де път, ка­то пре­да­де Учението на оп­ре­де­лен брой хо­ра. Той е вливал Светлината вът­ре в тях и по то­зи на­чин е от­ва­рял ду­хов­ни­те им центрове. Вед­нъж усе­ти­ли ду­хов­на­та си същност, хо­ра­та са би­ли го­то­ви до­ри да за­гу­бят жи­во­та си, но да не се връ­щат към ста­рия на­чин на съществуване.

Страхът на рим­ля­ни­те и ду­хо­вен­с­т­во­то от мощ­та на Иисус и от мно­го­то Му пос­ле­до­ва­те­ли е ста­нал при­чи­на за реп­ре­сии над Него и над уче­ни­ци­те Му. Иисус Христос е до­шъл да за­сее ни­ва­та и си е отишъл, ос­та­вяй­ки я да кълни, да рас­те и да зрее. Отишъл си е за обик­но­ве­ни­те хора, но за уче­ни­ци­те си е про­дъл­жил да бъ­де на Земята и да ги подкрепя.

Когато чо­ве­чес­т­во­то е би­ло в крайна­та фа­за на инволюцията, Той му е дал тласък, за да тръг­не то от­но­во към еволюцията. Про­дъл­жил е да при­със­т­ва с ду­­хов­на­та си същ­ност и да да­ва мо­гъ­ща ду­хов­на енер­гия и Свет­ли­на на зем­ни­те хора.

Наречените от нас „тъм­ни фла­нел­ки“ са се пог­ри­жи­ли да се по­лу­чат мно­го из­к­ри­вя­ва­ния и Неговото ду­хов­но Учение от Свет­лина и Любов да се пре­вър­не в ре­ли­гия и по­вод за войни. Ду­ховенството е до­ве­ло не­ща­та до по­каз­ност и це­ре­мо­нии и в го­ля­ма­та си част съв­сем се е от­да­ле­чи­ло от ис­тин­с­ка­та същ­ ност на Учението.

Две хи­ля­ди го­ди­ни чо­ве­чес­т­во­то от­но­во и от­но­во пре­от­к­ри­ва Иисус Христос и Учението Му. Веднъж включена, енер­ги­ята на Ду­ха про­дъл­жа­ва да тво­ри ду­хов­ност у хо­ра­та и да ги во­ди към тях­на­та из­кон­на същност.
Сега на Земята е за­поч­нало обе­ди­ня­ва­нето на ду­хов­ни­те уче­ния. Докато ис­тин­с­ки се стиг­не до гло­ба­ли­за­ци­ята на то­зи процес, ще има дос­та изпитания, но то­ва ня­ма да вър­не не­ща­та назад. Земните хо­ра ве­че са хо­ра на Духа и то­ва е не­об­ра­тимо.
Две хи­ля­ди го­ди­ни в кос­ми­чес­ки ма­щаб са две секунди, но за Зе­мята то­ва е мно­го вре­ме и то се е ока­за­ло достатъчно, за да се изо­па­чат ду­хов­ни­те про­по­ве­ди на Богочовека Иисус и хо­ра­та да стиг­нат до вой­ни за­ра­ди вя­ра­та си.

                                                                                                                       продължава

Гласувай:
8
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. level6661 - !!!? не е така...ние сме.., в най ниската точка/ на Кали Йуга...и това е закономерен косм процес.
08.05.2019 10:12
Земните хо­ра ве­че са хо­ра на Духа и то­ва е не­об­ра­тимо./

къде ги виждаш тези.."светли духовни" ? наблюдава се...ама тоочноо обратното..
стига лицемерие, ще пиша нарочен Пост...
инак, даа, като Йисус е имало, и ще има мн.духовни учители,които се
изпращат периодично/да инкарнират/ на Земята, защото, инак Нещата могат
и да се провалят и..рухне милионната човеш Еволюция ,
която е зададена "отгоре"..
от Нашите Прародители, Ану Наги/ Хората на Змията, на Дракона, на Змея
" тези които слязоха от Небето" ..
има и още, ще пиша по късно..
хубав ден, милааа тан4е...
/Юлия
цитирай
2. bven - Юлия, както знаеш, според повечето автори ние сме приключили с кали юга , но носим още следите...
08.05.2019 15:37
Няй-характерните белези са тези: Всички царстващи, които обитават земята през Кали юга, са лишени от мъдрост; водещата сила при тях е гневът; търсят удоволствията винаги и навсякъде; живеят в лъжа и поквара; предизвикват смъртта на жени, деца, свещени животни; имат силно предразположение да отнемат и най-незначителните вещи на другите; слабохарактерни са, стремглаво се насочват към властта, само за да паднат скоро след това, самовлюбените и дивите се почитат от властващите, хората им вярват и са обезверени напълно, властта е самоцел, богатството е знак за положението в обществото.
Това не значи, че хората са изгубили своя стремеж към духовност и развитие - това, към което се стреми всичко в космоса. Само всеки следва своя път и своите възмжности във всеки живот, където и да е.
Поздрави!
цитирай
3. ladylady - айде,Бонус, татянче..
08.05.2019 20:36
Лъжата за т.н.ПетоИзмерение..
/защото,всичко е тук и сега!

Обърнатите концепции за „светлина“ и „мрак“ през призмата на пропагандата за
„петото измерение“ image
Статии - Езотерика
Написано от Alien
Понеделник, 20 Април 2015 06:31

Земята си взаимодейства с човешката раса по начин, който ще позволи да се откъснем от изкуствената времева верига. Тези, които искат да приключат с цялото това изживяване трябва да се фокусират върху това да приобщят своите многобройни многоизмерни/астрални същности и да ги съберат заедно отново в една „душа“, която е напълно свързана с Източника.
Нашата есенция е била разделяна на многобройни части толкова много пъти, до степен при която душите ни са толкова фрагментирани, че губим пълна представа за това кои всъщност сме. В даден момент все пак ще се наложи да слезем от „колелото за хамстери“, в което се намираме и да осъзнаем този факт. Сега може би е настъпил часът да се „отучите“ от всичко, което сте научили досега. Понякога може да ви се струва, че губите разсъдъка си, но фактически губите програмирането, което контролира вашият ум – инкарнация след инкарнация
От Мишел Уолинг
Превод и компилация: Alien
цитирай
4. krumbelosvet - Кой знай защо
08.05.2019 23:37
се сетих за стихче от Смирненски:
На философията смисълта е
Всеки бае както знае.
цитирай
5. lexparsy - Здравей Бвен !
08.05.2019 23:52
Извини ме че не можах да прочета постинга ти!
Откровено, и така ще ти обясня защо!
За да си пестя очите, и даже да си проверявам симултанните клавиатурни грешки докато пиша използвам TTS глас за четене...
В твоя постинг на всята сричка „гласа Гергана“ казваше „Тире за пренасяне“... и аз се отказах да разбера контекста... защото разбрах че си копирала текста от Някъде... а аз търся споделеното лично становище...
Чек да се сетя...
Аха... Някой беше казал „ Всички Цитати са само предъвкана, за чуждо храносмилане храна! А друг някой каза: „Истината... и Поетично, и Прозаично, и Научно изказана е ... СЕГА!!!“
:-)
цитирай
6. bven - ladylady - айде,Бонус, татянче..
09.05.2019 11:35
Бонусът е за всеки, който чете и мисли,а подсъзнанието си знае работата.
Добавеното от теб само допълва посланието на плеядианците, прието от Б.Кларк.
Поздрави!
цитирай
7. bven - krumbelosvet, естествено е всеки да прави своя интерпретация на прочетеното.
09.05.2019 11:38
Но всички заедно сме се устремили към светлината чрез своята еволюция. Който не приема този път - има специална програма за него. Затова е било и присъствието на Иисус на Земята.
Поздрави!
цитирай
8. bven - lexparsy, аз също мога да пиша по темата. Но защо да дъвчем едно и също, след като и така няма време за четене,още повече за осмисляне написаното.
09.05.2019 11:42
Не се срамувам от това, че давам чужди послания. Целта ми е да се отворят сърцата, не само четвъртата главна чакра, а и останалите и всеки да се променя. След като целият живот на земята е повторение по спирала нагоре, всеки се озовава на едно и също място след даден период от време, но на друго ниво. Дано е така за всеки от нас !
Поздрави!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10586700
Постинги: 2264
Коментари: 12220
Гласове: 32396
Архив
Календар
«  Януари, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031