Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.07.2011 08:07 - За системата на Ниши
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 11256 Коментари: 10 Гласове:
17


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Най-убедителното лечебно средство е онова, което създате­лят му е сътворил на базата на своя опит Такава е и СИСТЕМА­ТА ЗА ЗДРАВЕ НА НИШИ Сам болен, отписан от лекарите, японецът проф. Кацудзо Ниши се захваща да търси, проучва и експериментира върху самия себе си различни начини за борба срещу болестите. Сумирайки опита на многобройни лечебни тех­ники (йога, аюрведа, масажи, водолечение, лечебно гладуване и тн.), той създава стройна система, която се опира на "Шестте правила за здраве". Основавайки се на природната хигиена и обе­динявайки знанията на медицината от хилядолетия, Ниши на­сочва както болните, така и здравите хора към повишаване ле­чебните сили на организма, заложени в него от самата Природа

И наистина, човек сам твори качеството на своя живот. Ако желае да бъде здрав и се чувства комфортно, въпреки всички со­циални и битови трудности, той може да го постигне, стига упо­рито да се стреми към това.

Като постъпил в Техническия институт, Ниши се за­познал с работата на Синклер. Открил, че теорията за гладуването почти не се различава от това, което е изучавал, посещавайки будисткия храм, за да практикува религио­зен аскетизъм. Заложените в теорията на Синклер прин­ципи били толкова разумни, че Кацудзо бил склонен да мисли, че е намерил онова, което ще го излекува от бо­лестта на червата. Като резултат направил интересния из­вод, че: "ненормалните хора" по правило страдат от запек, и "великите умове" в по-голямата част от случаите имат склонност към разстройство. Този извод го насочил към no-нататъшно изучаване на връзката между дебелото чер­во и мозъка, която се оказала венецът в методиката на собственото му излекуване и създаване на собствена мето­дика за здраве.

Ниши обърнал внимание на трудовете на учени за кръвната циркулация. Особено го привлекли изследвани­ята на проф. Зепи от Московския университет — "Дина­мика на мозъчната циркулация". Прочитайки тази разра­ботка, научил, че мозъчният кръвоизлив е резултат основ­но от възпалението на ушите, което е обичайно следствие от заболяване на гърлото. Гърлото боледува в случаите, ако бъбреците не изпълняват функцията си; те от своя страна излизат от строя, когато човек спи в топло меко легло и облича топло, лошо пропускащо въздуха бельо. Тогава се нарушава функцията на бъбреците и на кожата, което се съпровожда със заболявания на черния дроб. И всичко започва от лошата работа на червата, защото ако се наруши перисталтичната им дейност, съдържимото в тях задръства дебелото черво, получава се запек, който во­ди до разширение и спукване на кръвоносните съдове на мозъка.

В "Клиника и лечение на мозъчното възпаление" на д-р Пасеп , Ниши бил впечатлен от резултатите от изслед­ване на гной с микроскоп при възпаление на мозъка. Д-р Пасеп забелязал, че тогава в гнойта се съдържат повече от 10 вида бактерии, като стафилококи, стрептококи, бакте­рии на Френкел, бактерии на пневмонията, менингита, туберкуло зата, тифа и паратифа... Не по-малко от 23 гру­пи такива бактерии понякога се намират в разширените кръвоносни мозъчни съдове, като това може да се открие дори при здрави хора.
Стигнал до извода, че в организма има защитни ле­чебни сили, способни да устоят на атаката отвън и да за­пазват целостта на организма. Започнал да събира инфор­мация за такива лечебни сили.

Вниманието му било привлечено от опита на д-р Шибата, който изкуствено създавал запек на зайци. Това во­дело до разширение на кръвоносните съдове на мозъка и мозъчни кръвоизливи и се наблюдавало само при тези животни, които били с продължителен запек, а в същото време при убитите или отровени зайци нямало мозъчни кръвоизливи. Според Ниши резултатите от опитите на д-р Шибата биха могли да бъдат използвани за лечението на слабоумни и душевно болни.
Ниши разказва: "Директорът на някаква голяма ком­пания в Западна Япония бил настанен в болница за ду­шевноболни в Токио и обявен от лекарите за неизлечим. По молба на жена му го взех от болницата и основно му прочистих червата. Резултатите бяха твърде задоволител­ни. Като спазваше моите препоръки в продължение на 5 дни, пациентът ми окончателно оздравя. След много крат­ко време той бе признат за нормален. Сега се занимава с бизнес в родния си град."
Друга пациентка, девойка на 20 години, която прека­рала 6 години в психиатрична клиника, се излекувала бла­годарение на същия метод. Лечението в продължение на 1 месец под ръководството на Ниши я нормализирало.

Всички тези болни имали запек. Много учени твър­дят, че 1 от всички 10 т. нар. идиоти и слабоумни са прос­то хора, страдащи от запек.
Ниши е убеден, че тази теория е била известна още по времето на Хшюкрат. Старото правило гласи: "Доброто здраве предполага и съвършено разтоварване".
"Дори повечето мързеливи слуги няма да забравят да отстранят пепелта от дъното на печката преди да я заре­дят с въглища — пише той. — Ако въглищата се хвърлят в печката с пепелта на дъното й, ще има повече дим, откол­кото огън. Същото е и с човешкия организъм. Ако иска­ме да сме в добро здраве, трябва да се погрижим за съвър­шеното разтоварване".

В съвременната медицина обаче, може да се смята за сериозен проблем фактът, че се отделя повече внимание на калорийността на храненето, отколкото на освобожда­ването на стомаха и червата от задръстване с несмлени ве­щества.
При пълно изгаряне (или окисление) на храната се образува въглена киселина — воден разтвор на СО2, коя­то не е вредна за организма. Но при непълно изгаряне на храната се получава въглероден окис — СО, който разру­шава всички части на тъканите и органите на тялото, тъй като заедно с хемоглобина на нашата кръв образува смър­тоносна отрова — задушлив газ.
Ако количеството на задушливия газ във въздуха представлява 1/40 000 част от обема му, това е достатъч­но, за да предизвика главоболие у човек или световъртеж. Ясно е че натрупвайки се в тялото, СО не може да не на­несе вреда на мозъка и да не наруши перисталтиката на червата, а без съвършена перисталтика не би имало съвърше­но храносмилане, нито съвършено разграждане и усвоява­не на храната, преминаване на непреработени части от нея, изпразване на чревното съдържимо.
По данни на Ниши у 96% починали от различни бо­лести били открити мозъчни кръвоизливи и при това в те­зи части на мозъка, които ръководят движението на край­ниците. Това навело Ниши на мисълта да обясни явлението като чувство на студ в ръцете и краката. Такива бол­ни, смята той, страдат по правило от нарушена циркула­ция на кръвта през белия дроб. Тази негова хипотеза би­ла поддържана от американския лекар Абът и много дру­ги известни медици.
Студът в ръцете и краката нарушава нормалната рабо­та на сърцето, бъбреците и кръвоносните съдове, предиз­виква катар на гърлото, оказва прекомерно натоварване на бъбреците, причинявайки вреда на черния дроб и ко­жата. Всичко това има една причина — запек, в резултат на който се получават кръвоизливи в мозъка. Така Ниши стигнал до убеждението, че червата и мозъкът са органи от първостепенно значение в човешкия организъм. За да потвърди становището си, той привежда следния пример:
Амебата не притежава постоянна форма. Тя живее, приспособявайки се изключително към околната среда. Няма нито кости и уста, нито храносмилателна и отдели­телна функции. В известен смисъл може да се нарече храносмилателен кашл. Тя вдишва кислород и издишва въглероден двуокис чрез цялата си телесна повърхнина. В този смисъл, това не е нищо друго, освен дихателен орган, докато в способ­ността й да се приспособява към околната среда открива­ме нещо подобно на зародиш на умствена (мисловна) дей­ност.
Еволюционният процес е преминал от примитивния чревен канал, който е център на растителните функции (във всяко растение има стебло, ствол, корени и т.н.) към нервната система, която представлява център на функци­ите на животните и в своя краен етап се разполага в мо­зъчната тъкан на животното. По такъв начин при живот­ните (и човека) храносмилателният канал е разположен вътре в тялото като първична, а мозъкът в началото на тя­лото, като последна станция. Ето защо Ниши смята, че човешките болести се появяват между тези две станции.

Принципът, на който е построена неговата Система за здраве,отчита преди всичко два основни елемента от фи­зиологичната функция на мозъка и червата. Тези два ор­гана според Ниши не само формират основните фактори на човешкото тяло, но и изпълняват най-важната роля в обществения живот на човека. Без крепко здраве едва ли може да се победи в борбата за съществуване. Никой не е в състояние да достигне успехи в обществото без правил­но мислене. Само този, който е в добро здраве и е разумно мислещ, е способен да се издигне, а такива хора по пра­вило притежават здрави черва. Затова за стимулирането на човешкия мозък и поддържането на човешкия живот ни­що няма толкова съществено значение, колкото състояни­ето на червата.
А какво нарушава нормалното функциониране на то­зи важен орган? Отговорът е само един: неправилното хранене и в резултат от него — натрупването на много фекалии в дебелото черво. При едни това предизвиква склонност към диарии, при други — запек. Вън от другото, лекарите нерядко поставят грешна диагноза на болестта.
Повечето от тях обикновено гледат на запека или склонността към разстройство като на обикновени и леки отклонения от здравето, на които не си струва да се обръ­ща сериозно внимание. В действителност тези явления трябва да бъдат в центъра на вниманието както от страна на лекарите, така и на болните.
Запушването на чревните изходи е първопричината на всички болести, особено ако то приема хронична форма. Никой не смята чревния запек и стазата (задържане на течности — бел. ред.) за смъртоносни болести като рака, парализата, туберкулозата, сърдечните и бъбречни заболя­вания, които между другото са резултат от чревния застой.

Много хора мислят, че запекът се лекува лесно и ефективно с помощта на слабителни средства, солени раз­твори и клизми. Но в последно време, предвид собствения си опит, започнаха да се съмняват в тяхната ефективност. Между другото, неработещите или лошо работещите черва са склад за различни и опасни лекарства. Докато страда­щите от запек се тревожат за преодоляването на болестта, фармацевтите се състезават помежду си да удовлетворят исканията на обществеността за изготвянето на всевъз­можни лекарства.

Ниши предупреждава, че хроничното запушване на червата и запекът се проявяват в три различни стадия.
През първия в резултат на запека, се появява общо из­тощение, което се изразява в това, че организмът посте­пенно губи съпротивителните си сили към всички видове болести и във всеки момент може да бъде атакуван от се­риозно заболяване.
През втория страдащите от запек изпитват всички ню­анси на дискомфорта, имат чувство за замъглено съзна­ние, появява се главоболие, нарушение в кръвното наля­гане, сърдечни и бъбречни заболявания и други.
Третият стадий се проявява като автоинтоксикация. Самоотравянето прогресира. Повече от всичко страда мо­зъкът, кръвоносните му съдове или се разширяват преко­мерно и отслабват, или се разкъсват, разчиствайки пътя на различни болести. Най-увредена е тази част на мозъка, която ръководи двигателната нервна система, регулираща функцията на крайниците.
Когато е поразен мозъкът, цялата храносми - лателна система - от устата до задния проход - се изражда. Ако запекът е неглижиран (обичаен запек), са възможни забо­лявания, свързани с появата на психози, язви на дванаде­сетопръстника, заболявания на дебелото черво, апендицит, жлъчно-каменна болест, ревматизъм, рак на стомаха и т.н.
продължава
Гласувай:
17
01. iliada - Интересно ми бе, но вече закъсня...
27.07.2011 09:40
Интересно ми бе ,но вече закъснявам,но пак ще надникна-обещавам!
Хубав ден!
цитирай
2. mt46 - ...
27.07.2011 12:19
Всички органи са взаимно свързани с невидими "нишки"... Само най-добрите лекари виждат и лекуват първопричината за заболяването...
цитирай
3. bven - На 1: Непременно го дочети, Илиана.
27.07.2011 14:49
Много е важно да се знаят всички причини , довели до едно заболяване. Не трябва да се подценяват уж "маловажните неща". От текста се вижда как са обвързани едни симптоми с много органи. Лечението обаче е единствено в нашите ръце:)
Лек и прохладен ден!:)
цитирай
4. bven - На 2: mt46, невидимите нишки се наричат енергийни канали и играят огромна роля в живота ни!
27.07.2011 14:56
Дано навсякъде има най-добри лекари, както казваш, за да лекуват причината за болестта:) Но човек сам е най-добрият лечител. Сигурно на всеки се е случвало да не купи дадено лекарство и впоследствие да рзбере,че това би могло да има тежки последици за него!
Препоръчвам на всеки тази китайска мъдрост:
Най-висшата форма на лечение е недопускането на болестта!
Благодаря за мнението и хубав ден!:)))
цитирай
5. bizcocho - Аз ли пропуснах или тук не е описано - ...
27.07.2011 16:29
Аз ли пропуснах или тук не е описано - неговият метод за пречистване на червата?
цитирай
6. bven - На 5: Статията продължава...утре:)
27.07.2011 20:29
Засега това, което научихме е предостатъчно, за да обърнем повече или много внимание на нашето здраве и състоянието на червата и дебелото черво. Който не разбира това, си създава големи проблеми. Много хора дори не предполагат, че лошото им настроение се дължи и на това!
Заповядай утре, Женка, да продължим с темата.
Лека и приятна вечер!:)
цитирай
7. iliada - Послушах съвета-дочетох го!
28.07.2011 21:31
Найстина си заслужаваше,bven!Макар ,че нямам за сега такива проблеми-винаги е полезно да се знае!
Хубава вечер!:)
цитирай
8. bven - На 7: Радвам се за теб, Илиада!
29.07.2011 07:43
Понякога е по-добре да знаеш нещо в повече, отколкото да не знаеш :)
Понеже е утро - желая ти много хубаво настроение, радост и усмивки !:)))
цитирай
9. tota - Благодаря, Бвен!
29.07.2011 08:05
Ще продължавам да следя и останалите части. Само добрият човек може да мисли доброто на другите, отваряйки очите им!!

Хубав ден!
цитирай
10. bven - На 9: tota, ние всички сме Едно!
29.07.2011 08:29
Колкото по-рано разберем това, толкова по-рано ще се промени животът ни! А че всеки може да мисли добро, в това съм сигурна :) С думи , мисли и дела ние градим и настоящето, и бъдещето си!!!
Лек и релаксиран ден, с много усмивки от всички!:)))
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10757064
Постинги: 2298
Коментари: 12309
Гласове: 32798
Архив
Календар
«  Април, 2020  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930