Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.04 08:05 - мисията на планетата Земя
Автор: bven Категория: Регионални   
Прочетен: 3657 Коментари: 6 Гласове:
12


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 


Ни­що в Ми­роз­да­ни­е­то не се по­я­вя­ва са­мо­цел­но и не съ­щес­т­ву­ва са­мос­то­я­тел­но, без връз­ка с ос­та­на­ли­те час­ти в не­го. Всич­ки све­то­ве са про­я­ва на ня­ка­къв ас­пект на пра­ма­те­ри­я­та и но­сят своя спе­ци­фи­ка, но тях­но­то съз­да­ва­не и съ­щес­т­ву­ва­не е под­чи­не­но на ед­ни и съ­щи за­ко­ни и прин­ци­пи. Тъй ка­то све­то­ве­те са вза­и­моп­ро­ник­на­ти, те са в пря­ка за­ви­си­мост един от друг. Про­це­си­те, ко­и­то про­ти­чат в да­ден свят или от­дел­но кос­ми­чес­ко тя­ло, реф­лек­ти­рат в ця­лос­т­но­то Мироз­да­ние. Не мо­же да се съз­да­ва нов свят, без той да е хар­мо­ни­зиран с ос­та­на­лата част на цялост­ния Бо­жествен свят.

Неговата еволю­ция е синхронизирана спрямо еволюцията на по-старите све­тове; ви­до­ве­те енер­гии и тях­но­то ко­ли­чес­т­во са точ­но пре­ци­зи­ра­ни и съ­об­ра­зе­ни по от­но­ше­ние на енер­гий­ни­те про­це­си, ко­и­то про­ти­чат през раз­лич­ни­те све­то­ве.
Све­то­вете  в Ми­роз­да­ни­е­то имат об­щи ос­нов­ни ка­чес­т­ва и се под­чи­ня­ват на об­щи за­ко­ни, но те имат и спе­ци­фи­ка, ко­я­то доп­ри­на­ся за тях­на­та кон­к­рет­на ро­ля в раз­ви­ти­е­то на все­ле­ни­те.

Обяс­них­ме ве­че, че ма­те­ри­ал­ните све­то­ве са се об­ра­зу­ва­ли чрез по­ни­жа­ва­не на виб­ра­ци­и­те на Свет­ли­на­та и един ден от­но­во ще зас­ветят с ин­тензи­те­та на пър­во­на­чал­на­та Свет­ли­на. Те съ­що се със­то­ят от мно­го все­ле­ни, с мно­го те­ла в тях – звез­ди, пла­не­ти, ко­ме­ти, ас­те­ро­и­ди и др. и се раз­ли­ча­ват по сте­пен­та на сво­я­та ево­лю­ция и на спе­ци­фи­ка­та си. Вся­ка слън­че­ва сис­те­ма може да се оп­ри­ли­чи на ав­то­ном­на ре­пуб­ли­ка в със­та­ва на по-го­ля­ма струк­ту­ра. Вся­ка пла­не­та в да­де­на слън­че­ва сис­те­ма по съ­щия на­чин е под­чи­не­на на кон­с­т­рук­ци­я­та, в ко­я­то учас­т­ва, но в съ­що­то вре­ме има и своя спе­ци­фи­ка.


Слън­че­ва­та сис­те­ма тряб­ва да пос­тиг­не оп­ре­де­ле­на сте­пен на раз­ви­тие, за да пре­ми­не към висш свят. Тя мо­же да пос­тиг­не то­ва, след ка­то вся­ко тя­ло, учас­т­ва­що в нея, пос­тиг­не оп­ре­де­ле­на ево­лю­ция. Пла­не­ти­те из­вър­вя­ват пъ­тя до слън­ца, но те, ма­кар и да са в ед­на слън­че­ва сис­те­ма, не са в ед­нак­ва сте­пен на ево­лю­ция. Чрез сво­я­та спе­ци­фи­ка вся­ка пла­не­та, за­ед­но с ос­та­на­ли­те, оп­ре­де­ля ха­рак­те­рис­ти­ката на слън­че­ва­та си сис­тема.

Вие си мис­ли­те, че дру­ги­те пла­не­ти са без­жиз­не­ни, но те са би­ли и са съ­що тол­ко­ва жиз­не­ни, кол­ко­то и Зе­мя­та. През тях съ­що са пре­ми­на­ли раз­лич­ни ци­ви­ли­за­ции; те съ­що са има­ли пе­ри­о­ди, ко­га­то са се под­гот­вя­ли за нов тип ци­ви­ли­за­ция.

Жи­во­тът е мно­гос­т­ра­нен и се ба­зи­ра на раз­лич­ни жиз­не­ни про­це­си. Вие тър­си­те се­бе­по­доб­ни с би­о­ло­ги­чес­ки те­ла, но пла­не­ти­те са с раз­лич­на ат­мос­фе­ра и раз­лич­ни ус­ло­вия за жи­вот. Има и съ­щес­т­ва, ко­и­то вън­ш­но са по­доб­ни на вас, но с раз­лич­ни жиз­не­ни про­це­си в те­ла­та си; има и та­ки­ва, ко­и­то са енер­гий­ни същ­нос­ти и са не­дос­тъп­ни за ва­ши­те се­ти­ва и апа­ра­ту­ри. Със­та­вът, го­ле­ми­на­та, ат­мос­фе­ра­та и мно­го дру­ги фак­то­ри на кос­ми­чес­ки­те те­ла оп­ре­де­лят ви­да на жиз­не­ни­те фор­ми. Ма­кар да са раз­лич­ни от вас, те съ­що са ра­зум­ни фор­ма­ции и са пре­ми­на­ли през дъл­га ево­лю­ция. На ва­ше­то Слън­це жи­вее ви­со­ко­ раз­ви­та ци­ви­ли­за­ция, до ко­я­то ще дос­тиг­нат в раз­ви­ти­е­то си и ци­ви­ли­за­ци­и­те от пла­не­ти­те.

Вие мно­гок­рат­но се пре­раж­да­те на Зе­мя­та, до мо­мент в кой­то се ос­во­бо­ди­те от кар­мич­но­то ко­ле­ло и из­г­ра­ди­те ка­чес­т­ва, с ко­и­то мо­же­те да пре­ми­не­те на дру­га пла­не­та. Ще пре­ми­не­те през всич­ки пла­не­ти, до­ка­то дос­тиг­не­те до Слън­це­то. Вся­ка пла­не­та чрез сво­я­та спе­ци­фи­ка ви да­ва оп­ре­де­ле­ни зна­ния и опит­нос­ти. Пла­не­ти­те са ка­то раз­лич­ни ви­до­ве учи­ли­ща. От глед­на точ­ка на ва­ша­та на­у­ка то­ва са из­миш­льо­ти­ни и фан­тас­ма­го­рии, но зна­е­те, че мно­го „из­миш­льо­ти­ни“ и „фан­тас­ма­го­рии“ след вре­ме ста­ват на­пъл­но до­ка­за­ни фак­ти.

Жи­во­тът в Ми­роз­да­ни­е­то е мно­го мо­гъщ и мно­го­об­ра­зен. Не тряб­ва да ви се стру­ват стран­ни или не­въз­мож­ни жиз­не­ни фор­ми, ко­и­то не се впис­ват в нас­то­я­щи­те ви раз­би­ра­ния за то­ва, как тряб­ва да из­г­леж­дат и по кой на­чин да съ­щес­т­ву­ват ра­зум­ни­те фор­ма­ции в раз­ни­те све­то­ве.

При със­то­я­ние на раз­ши­ре­но съз­на­ние бих­те мог­ли да ви­ди­те не­ве­ро­ят­ни за вас енер­гий­ни фор­ми и да до­би­е­те поз­на­ния, ко­и­то в ог­ра­ни­че­но съз­на­ние не мо­же­те. То­ва се да­ва в ня­кои мо­мен­ти на от­дел­ни под­гот­ве­ни хо­ра, но ос­та­на­ли­те зем­ни хо­ра не би­ва да бъ­дат под­ла­га­ни на вне­зап­но раз­ши­ре­ние на съз­на­ни­е­то. То­ва мо­же да пре­диз­ви­ка умо­пом­ра­че­ние и чо­век да из­ле­зе от нор­мал­но­то си съ­щес­т­ву­ва­не.Гласувай:
12
01. emelika - Предлагаш ни глътка от Посланието
08.04 14:29
Дано да бъде свято и чисто отпита!
цитирай
2. bven - Добре дошла, emelika - Предлагаш ни глътка от Посланието..
08.04 15:11
Който когато му дойде времето:))))
Светлина и Любов!
цитирай
3. lexparsy - Прекрасно изказано послание към „жителите“ на планетата Земя.
09.04 02:35
Бих добавил че Гея или още както е известна на „древните“ винаги е била считана за живо същество, и то в ранга на Богиня.
Ами не знам Бвен как да обясним... след толкова много плява...каква е разликата между т.н. Господ (монотеичния единен първоначален) и „малките“
богове и богини... където са и Демоничните ни!
А земята винаги е била почитана от земляните като Богиня Майка!
Платон още, чиито „платонови тела“ не смисляме, ги е съчетал в кристалната структура на Земята. А всичко, което живее на Нея, всъщност е и част от жизнената и същност.
Извини за алегорията, но примерно в нашия организъм „Живеят“ милиони микроорганизми и бактерии, които не само че не са вредни, но и са част от жизнеността и здравето ни. А „медицинското“ ни лечение и антибиотиците ги убиват, заедно с „вредните“! Питай Радостина и ще ти каже :-))))
А за Мисията и съобразно Космоса, спрямо който Земята е една от „бактериите“ му... може да се замисляме след като поне това разберем...
Благодаря ти за размислянето Бвен.
цитирай
4. bven - lexparsy, наистина Гея/Гая/ е живо същество както всичко, което Е:)))
09.04 20:51
Вярно е, че ние просто не осъзнаваме в каква красива среда живеем и колко са добри всички условия за всеки един от нас. Дори и тези хора, които могат да мислят и съзерцават, необременени от ежедневните грижи, не се трогват да си зададат въпроса какво ние да направим за доброто на нашата планета. Ние сме като гости, които за 2 часа взимаме каквото можем, правим каквото искаме и после си заминаваме - дори едно добро чувство без да изкажем. Дано не ни смята майката-земя като м.о. и бактериите, за които пишеш. А имаме такава прекрасна перспектива за развитие и за еволюция...
Всъщност има продължение - дано да ти хареса, на теб и всички, които милеят за майката-земя!
Лека вечер!
цитирай
5. batogo - !!!:))) Поздравления, Бвен!
10.04 15:42
В момента човечеството се намира във фаза на разширение на съзнанието и точно такива послания и познания са му особено необходими, за да преодолее рамките на щампата.
Чест и почитания за написаното и много светлина в житейския ти път!
цитирай
6. bven - на 5: Благодаря ти, Огняне. Много се радвам, че има резонанс - като знания, усещане и
11.04 12:34
радост от посланията на плеядианците. Слава богу, че има българи, които ги предават , за да можем ние, дори и по-късно, да разберем времето, в което сме участници. Дано не само като статисти!
Поздрави за теб и нека заедно всички вървим по светлия път!
Светлина и Любов!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 10208257
Постинги: 2218
Коментари: 12134
Гласове: 31700
Календар
«  Септември, 2019  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30