Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.05.2019 08:00 - Иисус Христос
Автор: bven Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2043 Коментари: 8 Гласове:
8


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 


                          И ХРИСТОС Е ОТ СЕМЕЙСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА


Когато за­поч­не да се от­ва­ря ду­хов­на­та същ­ност на да­ден чо­­век, той за­жи­вя­ва и ду­хо­вен живот – заг­риж­ва се за ду­ша­та си, за съз­на­ни­ето си, за своя Духовен Аз; изпитва не­об­хо­ди­мост да ­ г­ра­ди мо­рал­ни­те ка­те­го­рии и да ги при­ла­га. Започва бор­ба­ със са­мия се­бе си – меж­ду нас­то­яща­та вре­мен­на лич­ност, ко­ято го тегли към материята и веч­на­та си ду­хов­на същ­ност.
В те­зи мо­мен­ти на по­мощ на хо­ра­та ид­ват Ду­хов­ни­те Уче­ния и Ду­хов­ни­те Учители. За всяка общност има Учение и Учи­тел. На Земята по прин­цип те но­сят ед­ни и съ­щи пос­ла­ния – за мир меж­ду хората, за доброто, за все­об­ща­та лю­бов.

В ско­би ще кажем, че е не­ве­ро­ят­но как ду­хов­ни уче­ния с ед­ни и съ­щи принципи, да­де­ни от раз­лич­ни Ду­хов­ни Учители, мо­гат да пре­диз­ви­кат та­къв антаго низъм, вой­ни и уни­що­же­ния на без­б­рой хора! Това е знак на затворената още духовност.

Всяка чо­веш­ка об­щ­ност е по­лу­чи­ла своя пророк, гуру, учи­тел и уче­ние на соб­с­т­ве­ния си език, съобразено с нейната спе­ци­фи­ка­ .
И по­не­же Иисус Христос е от Семейството на Светлината, ще се спрем в та­зи кни­га мал­ко по­ ве­че вър­ху Не­го­ва­та мисия.

Преди Христос в ед­на част от хо­ра­та ду­хов­нос­т­та не е би­ла събудена, а за дру­га – бо­го­ве­ те са би­ли стро­ги и страш­ни за­ ­ко­но­да­те­ли. Трябвало е да се спаз­ват без­б­рой правила. Ду­хо­венството е из­пол­з­ва­ло зап­ла­ хи­те и по то­зи на­чин е дър­жа­ ло в под­чи­не­ние хората. Пълна тъм­ни­на е ца­ря­ла по от­но­ше­ние на ис­тин­с­ка­та ис­то­рия на Земята и за­ло­же­на­та у хо­ра­та ду­хов­на същност. Страхът е бил гла­вният лост за ма­ни­пу­лация на обществото. Истинските зна­ния са би­ли па­зе­ни в тайна, за да не бъ­дат из­пол­з­ва­ни от масите; за да бъ­дат хората то­тал­но под­чи­не­ни и по­кор­ни на влас­т­ни­ци­те и духовенството.

От Зе­мя­та към Космоса се е из­лъч­ва­ла чер­на енер­гия, породена от страх, ом­ра­за и насилие. Когато кос­ми­чес­ко тя­ло из­лъч­ва та­ки­ва енергии, то вна­ся смут в га­лак­ти­ка­та си и в це­лия Космос. Дру­гите кос­ми­чес­ки обек­ти тряб­ва да се за­щи­та­ват с енер­ги­ен ек­ран, ко­ето им от­не­ма мно­го енергия.
Но тъй ка­то ос­но­вен прин­цип в Космоса е Любовта, по-вис­шите ци­ви­ли­за­ции и бо­го­ве­те-съз­да­те­ли са пред­п­ри­ели дей­ствия, за да про­ме­нят нещата.
Учението, сне­то от Иисус Христос на Земята, е има­ло за цел да от­во­ри сър­деч­на­та чак­ра на хо­ра­та и да ги обър­не към тях­на­та ис­тин­с­ка същ­ност – Любов, вза­имо­по­мощ и чувство за при­над­леж­ност към Цялото са би­ли необходими, за да се про­го­ни стра­хът и да за­поч­нат да се от­ва­рят ду­хов­ните цен­т­ро­ве.

Христос е до­шъл да вър­не хо­ра­та към са­ми­те се­бе си. От съз­да­ва­не­то на Земята ви­на­ги са съ­щес­т­ву­ва­ли духовните ка­те­гории. Много ци­ви­ли­за­ции са ус­пя­ва­ли да достиг­нат ви­со­ки мо­рал­ни ка­чес­т­ва и ду­хов­ни знания. За то­ва ве­че говорихме. Ид­ва­не­то на Иисус е би­ло не да вне­се но­во Учение, а да от­во­ри съз­на­ни­ето за Духовността, за да бъ­дат ос­во­бо­де­ни хо­ра­та от властта на материята. Той, като въп­лъ­ще­ние на Любовта, бла­гос­т­та и зна­ни­е­то е мо­гъл да по­ка­же на хо­ра­та тях­на­та ис­тин­с­ка същност.
Древното зна­ние е би­ло за­па­зе­но в зат­во­ре­ни ду­хов­ни об­щ­ности, ко­ито са съ­щес­т­ву­ва­ли на Земята и по вре­ме­то на Хрис­тос.

Преди да про­по­вяд­ва Учението, с ко­ето е известен, Той е бил на­пъл­но за­поз­нат с ус­ло­ви­ята на Планетата. Бил е свър­зан с древ­но­то ду­хов­но знание. Уче­ни­ето е би­ло мо­ди­фи­ци­рано, без да се про­ме­ня не­го­ва­та същност, за да ста­не дос­тъп­но за обик­но­ве­ни­те хора.

Проповядвайки братство, равенство, сво­бо­да и Всеобща Лю­бов, Иисус Христос е дал тласък да се въз­вър­нат на Земята из­кон­ни­те кос­ми­чес­ки принципи, Божествените принципи. Той е съ­буж­дал Божествената същ­ност на хората.
С възможността­ си за чу­до­дей­ни из­це­ле­ния Иисус е бил в очи­те на то­га­ваш­ни­те хо­ра божество. Много от ис­то­ри­ите в Но­вия за­вет са да­леч от истината, а голяма част от нея или не е от­ра­зе­на, или по-къс­но съз­на­ тел­но е би­ла пре­иначена от ду­хо­вен­ството.
На Земята е до­шъл Учител от плът и кръв, кой­то се е ро­дил по чо­веш­ки начин, за да мо­же да има зем­но чо­веш­ко тяло, но той е вла­де­ел всич­ки възможности, ко­ито ня­ко­га са би­ли пре­дос­та­ве­ни на чо­ве­ка и ко­ито в мо­мен­та са в ла­тент­но със­то­яние.

Показвайки на хо­ра­та сво­ите зна­ния и способности, Иисус им е внушавал, че в тях е за­ло­же­на Божествена същ­ност.
Космическата Любов, която Той е излъчвал, се е предавала на хората. Така е отварял сър­деч­ни­те им чак­ри и ги е из­пъл­вал със Свет­ли­на.
Онези, ко­ито са об­щу­ва­ли с Не­го и са слу­ша­ли про­по­ве­ди­те Му, ви­ди­мо са се про­ме­ня­ли до­ри физически. Започвали са да из­лъч­ват доб­ро­та и благост, да из­лъч­ват Лю­бов и Светлина. Той е вла­де­ел телепатията, сугестията, левитацията. Знаел е как­во мис­лят и чув­с­т­ват хората. Можел е да на­пус­ка фи­зи­чес­ко­то си тяло, да го разгражда, да при­със­т­ва ед­нов­ре­мен­но на ня­кол­ко места.

Разбира се, зна­ел е как­во мо­же да извър­ши на Зе­мята и как­ва е съд­ба­та Му. За Него не е има­ло тайни. Задачата Му е би­ла да въз­ро­ди Ду­хов­ност­та, да й да­де път, ка­то пре­да­де Учението на оп­ре­де­лен брой хо­ра. Той е вливал Светлината вът­ре в тях и по то­зи на­чин е от­ва­рял ду­хов­ни­те им центрове. Вед­нъж усе­ти­ли ду­хов­на­та си същност, хо­ра­та са би­ли го­то­ви до­ри да за­гу­бят жи­во­та си, но да не се връ­щат към ста­рия на­чин на съществуване.

Страхът на рим­ля­ни­те и ду­хо­вен­с­т­во­то от мощ­та на Иисус и от мно­го­то Му пос­ле­до­ва­те­ли е ста­нал при­чи­на за реп­ре­сии над Него и над уче­ни­ци­те Му. Иисус Христос е до­шъл да за­сее ни­ва­та и си е отишъл, ос­та­вяй­ки я да кълни, да рас­те и да зрее. Отишъл си е за обик­но­ве­ни­те хора, но за уче­ни­ци­те си е про­дъл­жил да бъ­де на Земята и да ги подкрепя.

Когато чо­ве­чес­т­во­то е би­ло в крайна­та фа­за на инволюцията, Той му е дал тласък, за да тръг­не то от­но­во към еволюцията. Про­дъл­жил е да при­със­т­ва с ду­­хов­на­та си същ­ност и да да­ва мо­гъ­ща ду­хов­на енер­гия и Свет­ли­на на зем­ни­те хора.

Наречените от нас „тъм­ни фла­нел­ки“ са се пог­ри­жи­ли да се по­лу­чат мно­го из­к­ри­вя­ва­ния и Неговото ду­хов­но Учение от Свет­лина и Любов да се пре­вър­не в ре­ли­гия и по­вод за войни. Ду­ховенството е до­ве­ло не­ща­та до по­каз­ност и це­ре­мо­нии и в го­ля­ма­та си част съв­сем се е от­да­ле­чи­ло от ис­тин­с­ка­та същ­ ност на Учението.

Две хи­ля­ди го­ди­ни чо­ве­чес­т­во­то от­но­во и от­но­во пре­от­к­ри­ва Иисус Христос и Учението Му. Веднъж включена, енер­ги­ята на Ду­ха про­дъл­жа­ва да тво­ри ду­хов­ност у хо­ра­та и да ги во­ди към тях­на­та из­кон­на същност.
Сега на Земята е за­поч­нало обе­ди­ня­ва­нето на ду­хов­ни­те уче­ния. Докато ис­тин­с­ки се стиг­не до гло­ба­ли­за­ци­ята на то­зи процес, ще има дос­та изпитания, но то­ва ня­ма да вър­не не­ща­та назад. Земните хо­ра ве­че са хо­ра на Духа и то­ва е не­об­ра­тимо.
Две хи­ля­ди го­ди­ни в кос­ми­чес­ки ма­щаб са две секунди, но за Зе­мята то­ва е мно­го вре­ме и то се е ока­за­ло достатъчно, за да се изо­па­чат ду­хов­ни­те про­по­ве­ди на Богочовека Иисус и хо­ра­та да стиг­нат до вой­ни за­ра­ди вя­ра­та си.

                                                                                                                       продължава

Гласувай:
8
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. level6661 - !!!? не е така...ние сме.., в най ниската точка/ на Кали Йуга...и това е закономерен косм процес.
08.05.2019 10:12
Земните хо­ра ве­че са хо­ра на Духа и то­ва е не­об­ра­тимо./

къде ги виждаш тези.."светли духовни" ? наблюдава се...ама тоочноо обратното..
стига лицемерие, ще пиша нарочен Пост...
инак, даа, като Йисус е имало, и ще има мн.духовни учители,които се
изпращат периодично/да инкарнират/ на Земята, защото, инак Нещата могат
и да се провалят и..рухне милионната човеш Еволюция ,
която е зададена "отгоре"..
от Нашите Прародители, Ану Наги/ Хората на Змията, на Дракона, на Змея
" тези които слязоха от Небето" ..
има и още, ще пиша по късно..
хубав ден, милааа тан4е...
/Юлия
цитирай
2. bven - Юлия, както знаеш, според повечето автори ние сме приключили с кали юга , но носим още следите...
08.05.2019 15:37
Няй-характерните белези са тези: Всички царстващи, които обитават земята през Кали юга, са лишени от мъдрост; водещата сила при тях е гневът; търсят удоволствията винаги и навсякъде; живеят в лъжа и поквара; предизвикват смъртта на жени, деца, свещени животни; имат силно предразположение да отнемат и най-незначителните вещи на другите; слабохарактерни са, стремглаво се насочват към властта, само за да паднат скоро след това, самовлюбените и дивите се почитат от властващите, хората им вярват и са обезверени напълно, властта е самоцел, богатството е знак за положението в обществото.
Това не значи, че хората са изгубили своя стремеж към духовност и развитие - това, към което се стреми всичко в космоса. Само всеки следва своя път и своите възмжности във всеки живот, където и да е.
Поздрави!
цитирай
3. ladylady - айде,Бонус, татянче..
08.05.2019 20:36
Лъжата за т.н.ПетоИзмерение..
/защото,всичко е тук и сега!

Обърнатите концепции за „светлина“ и „мрак“ през призмата на пропагандата за
„петото измерение“ image
Статии - Езотерика
Написано от Alien
Понеделник, 20 Април 2015 06:31

Земята си взаимодейства с човешката раса по начин, който ще позволи да се откъснем от изкуствената времева верига. Тези, които искат да приключат с цялото това изживяване трябва да се фокусират върху това да приобщят своите многобройни многоизмерни/астрални същности и да ги съберат заедно отново в една „душа“, която е напълно свързана с Източника.
Нашата есенция е била разделяна на многобройни части толкова много пъти, до степен при която душите ни са толкова фрагментирани, че губим пълна представа за това кои всъщност сме. В даден момент все пак ще се наложи да слезем от „колелото за хамстери“, в което се намираме и да осъзнаем този факт. Сега може би е настъпил часът да се „отучите“ от всичко, което сте научили досега. Понякога може да ви се струва, че губите разсъдъка си, но фактически губите програмирането, което контролира вашият ум – инкарнация след инкарнация
От Мишел Уолинг
Превод и компилация: Alien
цитирай
4. krumbelosvet - Кой знай защо
08.05.2019 23:37
се сетих за стихче от Смирненски:
На философията смисълта е
Всеки бае както знае.
цитирай
5. lexparsy - Здравей Бвен !
08.05.2019 23:52
Извини ме че не можах да прочета постинга ти!
Откровено, и така ще ти обясня защо!
За да си пестя очите, и даже да си проверявам симултанните клавиатурни грешки докато пиша използвам TTS глас за четене...
В твоя постинг на всята сричка „гласа Гергана“ казваше „Тире за пренасяне“... и аз се отказах да разбера контекста... защото разбрах че си копирала текста от Някъде... а аз търся споделеното лично становище...
Чек да се сетя...
Аха... Някой беше казал „ Всички Цитати са само предъвкана, за чуждо храносмилане храна! А друг някой каза: „Истината... и Поетично, и Прозаично, и Научно изказана е ... СЕГА!!!“
:-)
цитирай
6. bven - ladylady - айде,Бонус, татянче..
09.05.2019 11:35
Бонусът е за всеки, който чете и мисли,а подсъзнанието си знае работата.
Добавеното от теб само допълва посланието на плеядианците, прието от Б.Кларк.
Поздрави!
цитирай
7. bven - krumbelosvet, естествено е всеки да прави своя интерпретация на прочетеното.
09.05.2019 11:38
Но всички заедно сме се устремили към светлината чрез своята еволюция. Който не приема този път - има специална програма за него. Затова е било и присъствието на Иисус на Земята.
Поздрави!
цитирай
8. bven - lexparsy, аз също мога да пиша по темата. Но защо да дъвчем едно и също, след като и така няма време за четене,още повече за осмисляне написаното.
09.05.2019 11:42
Не се срамувам от това, че давам чужди послания. Целта ми е да се отворят сърцата, не само четвъртата главна чакра, а и останалите и всеки да се променя. След като целият живот на земята е повторение по спирала нагоре, всеки се озовава на едно и също място след даден период от време, но на друго ниво. Дано е така за всеки от нас !
Поздрави!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 12442464
Постинги: 2585
Коментари: 13089
Гласове: 36101
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава