Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
06.03.2010 13:54 - Духът на Рейки - част I продължение
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 3005 Коментари: 0 Гласове:
5

Последна промяна: 08.03.2010 20:30


Хавайо Таката открива клиника близо до Хило, Хавай и после още една в Хонолулу. Провежда лечебни сеанси и обучава ученици в Окуден, който започва да нарича Второ Ниво. Постепенно г-жа Таката се превръща в много известен лечител и пътува из САЩ и други части на света, като не спира да преподава и да лекува.

През 1970 започва да инициира и други хора в Шинпи­ден или майсторското ниво, както тя започва да го нарича. За своето обучение взима по 10 000 долара, като обучението представлява двудневен курс през уикенда без каквото и да е чиракуване.*

Хавайо Таката посвещава двайсет и двама рейки майс­тори преди да почине на 11 декември 1980 г.** Кара всеки от тях да положи свещена клетва, че ще преподава по абсолют-

Journey into Consciousness, by Bethal Phaigh, page 130. Това, че Хавайо Таката е провеждала обучение в майсторска степен за един уи­кенд, е потвърдено и от други майстори, които са получили своето пос­вещение от нея.

Преди да умре, Хавайо Таката дава на сестра си списък на двайсет и двамата Майстори, които тя е инициирала. Това са: Джордж Араки, Дороти Баба (починала), Урсула Бейлоу, Рик Бокнър, Барбара Браун, Фран Браун, Патриша Юинг, Филис Лей Фурумото, Бет Грей, Джон Грей, Айрис Ишикура (починала), Хари Кубой, Етел Ломбарди, Барбара Маккуло, Мери Макфейдиън, Пол Мичъл, Бетел Фейг (почи­нал), Барбара Уебър Рей, Шинобу Сайто (сестра на Таката), Вирджиния Самдал и Уоня Туон.

21


I. Историята на Рейки

но същия начин, по който е преподавала тя, за да се запази системата на Усуи по начина, по който я интерпретира тя. Въпреки че приемствената линия води началото си от д-р Усуи, нейните учебни и практически методи не включват много от нещата, които д-р Усуи счита за особено важни, а тя добавя редица свои правила. Счита се, че някои от тези правила са с доста ограничителен характер и в интерес на яснотата е по-подходящо това, което тя преподава, да се на­рече "Таката Рейки".

Високата такса, която взима за посвещаването в майс­торското ниво, може би има някакъв смисъл, тъй като вну­шава по-голямо уважение към рейки. Но не всички чувстват нещата по този начин. Според някои това е доста изкуствен начин за създаване на уважение и използването на парите за тази цел отклонява вниманието от уважението, което рейки заслужава, заради лечебния и духовен благоприятен ефект, който оказва. А и високата такса не позволява на много хора да получат рейки и по-бързо да я разпространят по целия свят. Това противоречи на духа на всичко, което д-р Усуи е искал, тъй като неговото намерение било рейки да бъде дос­тъпна за всеки, да не се ограничава в една избрана група, а да се разпространи по целия свят.1"6> 8

След смъртта на Хавайо Таката, една жена от двайсет и двамата майстори, които тя обучила, решава да не се съобра­зява с нейните изисквания и да следва своето вътрешно убеждение. Ирис Ишикура започва да взема съвсем умерена такса за майсторското ниво, а в някои случаи го преподава и безплатно. Ето защо в средата на 80-те години на 20-ти век рейки започва да се разпространява много бързо. В края на 80-те вероятно вече има неколкостотин рейки майстори, ко­ито взимат умерени такси. Броят им бързо се увеличава и днес умерените такси за майсторското ниво са правило, а не изключение. Много малък брой майстори продължават да взимат по 10 000 долара.

22


2. Рейки на Запад

Вярвам, че учениците по рейки откриват учителя, кой­то е подходящ точно за тях. Ето защо таксата, която учите­лят взима, е таксата, която ученикът заслужава да плати. Предполага се, че онези, които плащат по 10 000 долара за майсторско ниво, трябва да ги платят. Предполага се, също, че онези, които плащат по-малка сума, трябва да платят по-малка сума. Всеки учител има право да иска определена су­ма пари или да преподава без пари. Таксата, която човек плаща за обучението си по рейки, не се отразява върху ка­чеството на обучението. Както видяхме, Хавайо Таката взи­ма много висока такса за обучение в рамките на един уи­кенд. А има рейки учители, които отделят много повече време за обучението и взимат много по-малко пари от нея.

Когато Хавайо Таката представя рейки на Запад, тя до­бавя някои правила, които, според мнозина, са силно огра­ничителни и не са част от това, на което учи д-р Усуи. Това превръща рейки в нещо трудно за усвояване от ученика, а освен това показва и посоката на развитие на г-жа Таката. Всичко това е обяснено много подробно в следващата глава. Но за нас е важно да не забравяме неоценимата услуга, която тя прави на рейки, въвеждайки я на Запад, Ние сме благо­дарни за нейния принос и продължаваме да я уважаваме за­ради удивителните блага, които нейната работа ни е осигу­рила. След смъртта на Хавайо Таката някои учители, които обичат рейки, започват да изменят и модифицират ограни­ченията, добавени от нея, да следват своето вътрешно чувст­во и да преподават по-открито, включително и да позволя­ват на своите ученици да си водят бележки и да ги записват.

Започват да предоставят и писмени материали и учеб­ници и да взимат много по-умерени такси. Други започват да изследват историята на рейки. От Япония започва да пристига нова информация за живота на д-р Усуи и за начи­на, по който той е преподавал. Новата информация, идваща от документи и автентични източници, потвърждава това,

23


I. Историята на Рейки

което повечето хора отдавна чувстват - че рейки трябва да се преподава открито и да стане достъпна за всеки, който же­лае да се занимава с нея. Благодарни сме, че хората, които имаха смелостта да следват своето вътрешно ръководство, постъпиха точно така. Благодарение на тях неговата мечта рейки да стане достъпна за всеки човек, бързо се превръща в реалност.

Еволюцията на Рейки

Едно от качествата на ума на представителя на за­падната цивилизация е стремежът му да прави подобрения. Изглежда, че прогресът е културна необходимост и ние ви­наги се опитваме да направим нещата по-големи, по-мощни или по някакъв начин да ги подобрим. При рейки този про­цес не е преставал. След като рейки достига до Запада и особено след като през 80-те и 90-те става по-достъпна, пред учениците по рейки се откриват нови възможности.

На основата на вдъхновението и на желанието за оси­гуряване на по-добри резултати хората търсят нови методи, които да отговорят адекватно на съвременните потребности. Мнозина се превръщат в канал, чрез който се получават но­ви символи и се създават нови варианти за процеса на ини-циация. Редица сензитивни хора осъзнават, че новите лечеб­ни техники, които са получени чрез хора-проводници, при­тежават същите основни качества, като тези на Усуи Рейки Рьохо - единствено вибрацията на лечебната енергия е раз­лична. Макар и да е вярно, че цялото лечение идва от един и същ източник, става очевидно, че рейки може да бъде с раз­личен "вкус" и да води до различни резултати.

Някои от качествата, които хората забелязват в по-новите варианти на рейки, са по-земни и идват от земята, други са с по-ефирно качество и идват от космоса или са по-меки, по-нежни, по-мощни, по-плътни, по-съвършени и т.н.

24


2. Рейки на Запад

Забелязва се също, че при някои лечебни ситуации новата рейки енергия като че ли функционира по-добре в сравнение с Усуи Рейки Рьохо. Някои от новите системи на рейки включват нови символи, които задействат в лечението енер­гии, предназначени за постигането на специфични цели и резултати. Сред тях са способността да се облекчи болка, да се лекува надълбоко, да се заземи пациента, да се отвори сърцето, да се предизвиква усещането на покой и вдъхнове­ние, да се увеличат творческите способности, да се откриват нови цели, да се създаде усещане за закрила и пр.

Допълнителните символи и възможността да се работи с няколко различни вида рейки, позволяват на практикува­щия да прояви по-голяма гъвкавост, за да протече лечението по-бързо и много често с по-добри резултати. Това е като ситуацията, при която човек се е заел с ремонт на дома си. Ако разполага само с бормашина, чук и клещи, може да нап­рави някои подобрения. Но ако има и трион, комплект длета за дърво, фреза и комплект гаечни ключове, много по-бързо ще може да свърши доста повече работа. Мнозина са откри­ли предимството да разполагат с различни видове рейки, с които да работят.

Когато разликите в качествата на новите лечебни енер­гии били забелязани, хората осъзнали, че по канала е полу­чен един нов вид рейки и дали на практиката ново име. Пър­вата от новите техники на рейки била наречена Мари ел®, получена по канала през 1983 г. от Етел Ломбарди, който е един от майсторите на Хавайо Таката. Следват много други, в това число Техниката на сиянието®, Раку Кей, Тибетско рейки, Каруна Рейки®, Рейки на небесната дъга, Рейки на Златния век, Рейки Джин Кей До®, Японско рейки Сатя, Мен Чо Рейки®, Джинлап Рейки, Сейчим, Саку Рейки, Рейки на синята звезда, Рейки плюс® - списъкът може да продъл­жи. Днес има над трийсет различни вида рейки с редица подразделения и разклонения и през цялото време по канала
                                                                           25

продължава да се получава още и още.
                                            Определение за Рейки

Някои хора се объркват, когато чуят за различни видо­ве рейки, тъй като вярват, че рейки е това, което д-р Усуи е получил по канала - и всяка друга лечебна техника, според тях, трябва да носи друго име. Когато на д-р Усуи била да­дена новата лечебна техника, думата рейки вече била в упот­реба в Япония. Д-р Усуи не нарича своята техника рейки. Нарича я Усуи Рейки Рьохо, за да е сигурен, че хората ще разберат, че това е уникален вид рейки. С получаването и на други лечебни методи по канала, подобни на Усуи Рейки Рьохо, но с други вибрации и водещи до други резултати, става ясно, че съществува цял клас лечебни методи, който е подходящо да се нарече рейки.

Като се има предвид това, как би могъл човек да каже кое е рейки и кое не е? Анализирайки рейки, предадена на д-р Усуи, откриваме четири уникални качества, които опреде­лят класа лечебни техники, която сполучливо бива наречена рейки. Тези качества могат да се определят по следния на­чин:

1.   Способността да се отдава рейки е резултат по-скоро
от получаването на настройка, отколкото от разви­
ването на тази способност за определен период от
време с помощта на медитация и други техники.

2.   Всички рейки техники са част от една приемствена
линия, затова се предават от учител на ученик, с по­
мощта на процес на настройка (инициация), като в
началото на тази линия е този, който пръв е получил
техниката по канала.

3.   Рейки не се нуждае човек да насочва енергията с ума
                                                          26


2. Рейки на Запад

си, тъй като тя се насочва от една по-висша сила, която знае каква вибрация или комбинация от виб­рации е необходима и по какъв начин трябва да се процедира.
4. Рейки никога не може да причини вреда.

Ако дадена лечебна техника притежава тези четири ка­чества, тя може да се счита за рейки техника.
                                                                       27


  рейки историята на хаваио таката
                                                  Уилям Ли Ранд

Когато за първи път започнах да проучвам хронологи­ята на създаване на рейки, разбрах, че съществуват сериозни проблеми с историята, която е разказала Хавайо Таката и се разочаровах. По онова време нито един човек на Запад не знаеше къде се намира гробът на д-р Усуи, а ние нямахме никакви рейки контакти с Япония. Единствената информа­ция, с която разполагахме, идваше от Хавайо Таката. Когато нейната история започна да става известна, аз се зачудих, дали д-р Усуи изобщо някога е съществувал. Мислех си, че цялата история вероятно е измислена. Заради това се коле­баех дали да продължа да се занимавам с рейки. Бях изпра­вен през духовна дилема. Но след като медитирах върху си­туацията, разбрах, че рейки е автентичен лечебен метод и трябва да продължа да го практикувам, като в същото време продължа своето проучване, с надеждата да разкрия по-голяма част от историята и пред мен да се появи истинският д-р Усуи. Питах се защо Хавайо Таката е решила да промени историята на рейки. Разсъждавайки, разбрах, че Втората световна война е започнала веднага, след като Хавайо Така­та донася рейки на Запад. В действителност, войната започ­ва, когато японците нападат Пърл Харбър на Хаваите, къде­то Хавайо Таката живее и преподава рейки. Тогава всичко японско започва да се ползва с много лоша слава. Хората не вярват на нищо, което идва от Япония и се подиграват на
                                                                     28


          3. Рейки историята на Хауайо Таката

всичко японско. Много хора с японски произход са пратени в концентрационни лагери, където условията били много лоши. Нямало свобода и хората били третирани като затвор­ници. За щастие, Хавайо Таката успяла да избегне лагерите, но при всички случаи онези времена трябва да са представ­лявали голямо предизвикателство за нея, а представянето и популяризирането на една японска практика като рейки, си­гурно е било доста трудна работа. Най-вероятно това я е на­карало да реши, че единственият начин да продължи да практикува рейки, е да направи така, че основателят на рей­ки да изглежда като по-западен човек. Вероятно това е при­чината, поради която тя заявява, че д-р Усуи бил християнс­ки свещеник, че посещавал университет в Съединените щати и бил ректор на Християнски университет в Япония. Може би това е причината тя да направи толкова много промени в начина, по който е практикувала.

Следващата информация е представена по един много директен начин и някой може да помисли, че така се хвърля сянка на съмнение върху почтеността на Хавайо Таката. Аз обаче считам, че тя е действала по най-добрия начин в онези трудни за нея времена. За нас е важно да се фокусираме вър­ху положителните неща, които е направила и да я уважаваме и почитаме заради това, че донася рейки на Запад и че про­дължава да практикува и преподава в онова тежко време.

До днес за рейки са написани повече от шейсет книги. Историята на рейки, която се разказва в повечето от тях, е историята, разказана от Хавайо Таката. Повечето автори обикновено повтарят дословно нейната версия, съществува­ща под формата на магнетофонен запис и ръкопис, направе­ни-преди смъртта й. Много хора се чудят, защо толкова ав­тори продължават да го правят, след като фактите не подк­репят нейната версия. Част от причината е, че много от тези книги са написани, преди фактите да станат добре известни.

Все пак е необичайно един автор да повтори дадена
                                                               29


I. Историята на Рейки

история, без да отдели време да я изследва, но очевидно точно това се случва с произведенията за рейки. Когато се пише за историята, важното е да не се приема на доверие версия, разказана от някой, а да се проучи и изследва, за да се проверят фактите, ако това е възможно. Обикновено, ис­торическото изследване се базира на оригинални документи и на многобройни интервюта с хора или организации, не­посредствени участници в събитията. Това ни позволява да достигнем до идеи, които се потвърждават от няколко раз­лични посоки.

Хавайо Таката твърди например, че д-р Усуи е бил президент на Дошиша Юнивърсити в Киото, Япония. За всеки автор е относително проста работа да се свърже с въп­росния университет и да провери посочената информация, преди да я публикува като безспорен факт. За съжаление, повечето от досегашните автори не са го направили. Много малко от авторите, които пишат напоследък, са си направи­ли труда да го сторят. Когато нейната версия бе проучена от Арджава Петер, Четна Кобаяши, от мен и други, стана ясно, че историята на рейки, представена от Таката, съдържа доста пропуски и "митологични" елементи, които не се основават върху исторически факти. Тъй като версията на Таката за историята на рейки е включена в много книги за рейки, тук няма да я повтарям изцяло. Но заради всички, които са за­познати с нейната версия, мисля, че е важно да си я припом­ним отново и да представим фактите такива, каквито са, на основата на автентичната им проверка. След това ще разпо­лагате с по-точна версия на историята и ще разберете начи­на, по който историята на Таката е повлияла върху практи­куването на рейки на Запад.

Хавайо Таката твърди в рекламните брошури, които използва, за да рекламира своите курсове, че е единственият рейки майстор в света. Тя заявява, че всички рейки майстори в Япония умират по време на войната. Това е част и от исто-
                                                                     30


3. Рейки историята на Хауайо Таката

рията, разказвана от мнозина от нейните ученици и поддър­жана от двете рейки организации, основани от нейни учени­ци след смъртта й. Тази част от нейната история е важна, защото всеки, който иска да изследва рейки извън версията на Таката, ще бъде обезсърчен да го направи, тъй като тя ос­тавя впечатлението, че Хавайо Таката и нейната версия са единственият източник на информацията за историята на рейки.

Въпреки че много хора, които са чули тази част от нейната история, били изпълнени със съмнения, поради ге­ографските, културни и езикови бариери за хората на Запад било трудно да проверят нейната достоверност. Повечето я приемали, защото била единствената информация, с която разполагали.

Днес е известно, че рейки майсторите в Япония не са преставали да съществуват и да практикуват както по време на войната, така и след нея. В действителност, в Япония рейки се практикува без прекъсване и се представлява от рейки организацията, основана от д-р Усуи, Усуи Рейки Ръо-хо Гаккай, със седалище в Токио. Според резултатите от нашето изследване президент на организацията по време на войната е Каничи Такетоми, който остава на този пост до смъртта си през 1960.

Известно е също, че след войната Хавайо Таката под­държа връзка с поне няколко майстори в Япония. Съпругата на д-р Хаяши, Чие Хаяши, която е рейки майстор и приятел­ка на Хавайо Таката, продължава да практикува и да препо­дава рейки и след войната. Поддържах кореспонденция с една жена от о. Хавай, Йоши Кимура, чиито баща, Тацеи Нагао, е получил първа и втора степен на рейки от Хавайо Таката в Хавай. През 1950 баща й заминава за Япония, за да получи нивото Шинпиден от Чие Хаяши. Връща се в Хавай, където практикува и преподава рейки до смъртта си на де­ветдесет и шест години през 1980 г., когато умира и Хавайо
                                                                           31


I. Историята на Рейки

Таката. Очевидно е, че след войната Хавайо Таката поддър­жа връзки и с други рейки майстори, дори и с такъв, който се е обучавал при нея и е живял близо до клиниката й в Ха-вай.

Хавайо Таката твърди, че рейки е устна традиция и по­ради това на учениците не трябва да се предоставят никакви писмени материали. Тя не позволявала да се водят записки и да се правят магнетофонни записи. Правилото се съблюда­вало много строго и се предавало като неотменима част от системата на рейки на Усуи на всички майстори, които тя обучила.

Днес знаем, че тази идея не е общоприета. Рейки не е само устна традиция. И д-р Усуи, и д-р Хаяши разполагали с писмени материали, които предоставяли на своите ученици. Разполагаме с копия от техните учебни ръководства, които съдържат редица ценни упражнения, както и позиции на ръ­цете при лекуването на специфични болести. Франк Арджа-ва Петер издаде превод на ръководството на Усуи в една от своите книги, а по-нататък в тази книга ще откриете превод на наръчника на д-р Хаяши (Глава 19).

Знаем, че Хавайо Таката е разполагала с наръчника на д-р Хаяши, тъй като е раздала копия от него на някои от своите ученици. Като не са разполагали с писмени материа­ли и не са могли да си водят записки или да правят магнето­фонни записи, на учениците им е било доста трудно да учат. От края на 80-те години няколко учители се вслушали в здравия разум и позволили на своите ученици да си водят бележки и да правят магнетофонни записи, като им осигу­рили и учебни ръководства. Днес това е обичайна практика.

Хавайо Таката твърди, че е представител на Усуи Рей­ки и че преподава традиционната и непроменена форма на Усуи Рейки, същата, която е преподавал и д-р
Гласувай:
5
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11723311
Постинги: 2456
Коментари: 12811
Гласове: 34719
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава