Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.03.2010 10:25 - Духът на Рейки - част I
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 2317 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 08.03.2010 20:15


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАДИЦИЯТА НА РЕЙКИ?
      Франк Арджава Петер

Американският речник Херитидж на английския език определя традицията като:

1. Предаването на елементи от дадена култура от поколение на поколение, най-вече чрез устно общуване.

2.а. Начин на мислене или поведение, към който даден народ се придържа непрекъснато, поколение след поколе­ние; обичай или практика.

2.6. Система от обичаи и практики, разглеждани като свързана съвкупност от прецеденти, влияеща върху настоя­щето: например спазвана традиция в облеклото и поведени­ето.

3.  Съвкупност от неписани религиозни предписания.

4.  Вековна практика или система от практики.

5.   Право: Прехвърляне на дадена собственост върху
ДРУГ-

Коренът на думата традиция идва от латинската дума "traditus, миналото причастие на глагола tradere - предавам, поверявам."

Хората често говорят за "традицията на рейки", "тра­диционна рейки", "в традицията на д-р Усуи" и т.н. Но в
                                                                       39


I. Историята на Рейки

действителност, никой от нас на Запад не познава кой знае колко истинската традиция на рейки! Двайсетте или приб­лизително толкова години съществуване на традицията на рейки на Запад се базират на разбирането на Хавайо Таката. Традицията се носи и се продължава от много хора, не само от един човек. Това позволява изследването на произхода на дадена традиция да стане лесно и да се увенчае с успех. В случая със западната рейки е трудно да се определи точно какво е станало между д-р Усуи и д-р Хаяши и между д-р Хаяши и Хавайо Таката, защото всички, които са участвали в събитията, днес са покойници. Проучването в Япония до­вежда до извода, че в средите на Усуи Рейки Рьохо Гаккай д-р Хаяши се е считал за "лошо момче". В края на краищата, той се отделя от основната група и поставя началото на соб­ствена система. Можем да сме радостни, че го е направил, в противен случай никой от нас на Запад нямаше да има въз­можността да се запознае с рейки!

След като пътищата на източната и западната рейки се разделят, от началото на 40-те до края на 80-те, се случва най-странното нещо - на западните ученици по рейки се каз­ва, че в Япония не съществуват живи хора, практикуващи рейки. Било им казано, че Хавайо Таката е единственият практикуващ майстор на рейки в света. Били информирани, че всички японци, практикуващи рейки, са умрели по време на Втората световна война! Въпреки че може да звучи аб­сурдно, знам, че това е възможно, защото съм роден в Дю­селдорф, немски град, който през Втората световна война бил изравнен с лицето на земята. Напълно е възможно всич­ки хора, практикуващи рейки в Хирошима и Нагасаки, да са загинали. Но е факт, че има японци, занимаващи се с рейки и до ден-днешен.

Колкото повече оригинални ръкописи по рейки се отк­риват в Япония, толкова повече ще бъдем принудени да преразгледаме това, което наричаме традиция на рейки.
                                                                           40


4. Какво представлява традицията на Рейки

Една от възможните стъпки би била за западната рейки да използваме термина "Хаяши-Таката рейки" вместо "Усуи Рейки". Един японски учител по рейки, с когото разговарях преди няколко години, предложи този термин, след като чу, че Филис Фурумото се е опитала да получи авторските права върху думата "рейки". За щастие, по-късно това абсурдно начинание е изоставено.

По-позитивният подход би бил с напредването по на­шия откривателски път да включваме "новите" аспекти на оригиналната японска рейки в западната рейки. Напоследък станаха известни редица факти и аспекти от живота на д-р Усуи. Бяха открити неговите оригинални рейки техники и днес те се използват от хиляди хора, практикуващи рейки по целия свят. Но един от основните аспекти на дейността на рейки, който продължава да бъде загадка за нас, е инициа-цията или процеса на настройка, използван от д-р Усуи.

Към днешно време не познавам нито един човек на За­пад, който знае как точно д-р Усуи и днешната Усуи Рейки Рьохо Гаккай настройват и посвещават своите членове в рейки.

Междувременно, редица учители по рейки в Япония обявяват, че преподават това, което наричат оригиналната Рей Джу техника за настройка на Усуи Реши Рьохо Гаккай. Но на самия мен ми е известно, че това, която се преподава, е версията на Рей Джу на г-н Дои. Въпреки че на своите се­минари г-н Дои заявява съвсем ясно, че това, което препода­ва, е негова собствена техника, някои от учениците му пред­почитат да не обръщат внимание на това твърдение. През 1999 г. посетих един от неговите семинари във Ванкувър, след което някои от участниците започнаха да предлагат на своите ученици "оригиналния процес на настройка на Гак­кай".

Докато някой от рейки майсторите на Усуи Рейки Рьо­хо Гаккай (а те са само шест) или някой член на някоя от
                                                                          41


I. Историята на Рейки

другите групи в Япония не излезе и не сподели знанието си с нас, ние ще продължаваме да боравим само с предположе­ния. Догадките обаче, в крайна сметка, не ни удовлетворя­ват.

Уилям, Валтер и аз сме решени да продължим търсе­нето и изследването в Япония. Може би вие също ще проя­вявате интерес. Сигурни сме, че един ден някой ще успее и ние сме в очакване на празника...
                                                                   42


СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА РЕЙКИ В ЯПОНИЯ

Франк Арджава Петер

След смъртта на д-р Усуи движението на японската рейки се разделя на няколко групи, в това число и Хаяши Шики Рейки Ръохо на д-р Хаяши. Със сигурност знаем, че в един момент д-р Хаяши се е отделил от Усуи Рейки Рьохо Гаккай, защото нарича собствената си система Хаяши Шики Рейки Рьохо (Вж. Глава 19 за Ръководството за лечебните техники на Хаяши), а не Усуи Рейки. До същия извод ни во­ди и друг факт - всички сме учили, че г-н Хаяши дава майс­торската степен по рейки на Хавайо Таката. Усуи Рейки Ръо­хо Гаккай обаче не позволява на никой друг, освен на своя президент, да дава тази титла, въпреки че на учители като г-н Хаяши било разрешено да имат свои ученици.

Много малко е известно защо и кога д-р Хаяши се от­деля от кръга на Усуи Рейки Ръохо Гаккай. Може би е стана­ло след смъртта на Усуи. В много традиции след смъртта на основателя на системата, обстоятелствата внезапно се про­менят. Твърди се, че в своето време д-р Хаяши станал много известен и мащабите на неговата група превъзхождали зна­чително тези на оригиналното Усуи Рейки Ръохо Гаккай. Г-н Дои, член на Гаккай, ми каза, че Хаяши Шики Рейки Ръохо изчезва заедно със смъртта на Чуджиро Хаяши, който се са­моубива през 1941 г. Според американските източници оба-
                                                                            43


I. Историята на Рейки

че, г-жа Хаяши продължава да преподава рейки и след смъртта на своя съпруг.

Според източници от Япония мистичната история за "вътрешното самоубийство" на д-р Хаяши, за която много от нас са чели в западните книги за рейки, е измислица. Под­държайки връзката с д-р Хаяши, през ЗО-те години Хавайо Таката често пътува до САЩ. Междувременно избухва Вто­рата световна война и Америка се превръща във враг на Япония. Според слуховете, разпространени в Япония, той избира да сложи край на живота си, тъй като са го подозира­ли, че е шпионин.

Преди пет или шест години г-н Фумио Огава (осино­веният син на Козо Огава, който работи лично с д-р Усуи и ръководи център по рейки) ни каза, че по време на войната хората, които практикували рейки, трябвало често да се мес­тят от град в град, за да избегнат подозрението, че при­надлежат към движението за мир и да не бъдат екзекутира­ни.

Понеже групите по рейки в Япония били или много малки, или много тайни, те не получили широко разпрост­ранение и след Втората световна война повечето престанали да съществуват. Много от тях изчезвали след смъртта на своя ръководител, а някои променили учението, за да го на­годят към собствените си интереси. Някои от тези групи до­ри се превърнали в нещо съвсем различно. Чух, че някои от учениците на Усуи, основали няколко съвременни японски мини-религии.

Голямата празнина в историята на рейки се простира от 40-те до началото на 80-те години. Г-н Фумио Огава спо­менава, че през 40-те години в цялата страна съществуват многобройни групи по рейки. Моят тъст казва, че един от неговите другари по съдба - японски лекар в руски военноп-леннически лагер - му разказвал за рейки точно след Втората световна   война.   Един   от   нашите   ученици,   терапевт-

44


5. Съвременно състояние на Рейки в Япония

масажист и специалист по акупунктура, ни каза, че за първи път е чул за рейки през 60-те години.

Добре известен и забавен факт от японската култура е, че много често, за да бъдат приети от японците, техниките, създадени в Япония, биват изнесени на Запад и след това се внасят отново! Един от примерите в това отношение е макробиотиката, която възниква в Япония. Там тя не намира никаква подкрепа, докато не се превръща в голям хит в Съе­динените щати и не се връща обратно в Япония. Същата е съдбата и на айкидо, както и на шиацу и рейки (По-нататък в текста, когато говоря за техниката, преподавана от д-р Хаяши и Хавайо Таката, ще използвам термина "западна рей­ки", а за ученията на Усуи Рейки Рьохо Гаккай и останалите японски групи, свързани с него, ще използвам термина "японска рейки").

Голямата заслуга за повторното представяне на рейки в Япония е на г-жа Миеко Мицуи, специалист и учител по Техниката на сиянието, която през 1984 година връща рей­ки в родината си. Тя провежда курсове по Рейки първо и второ ниво в няколко японски града и публикува няколко статии в езотерични списания. В една от статиите описва срещата си с г-н Огава.4 Статията е първата документирана среща, илюстрирана със снимки, между западната и японс­ката рейки традиция. Но резултатите от тази среща никога не са обсъждани публично на Запад.

Г-жа Мицуи не преподава майсторското ниво в Япо­ния. Нетърпеливите ученици, които са преминали през пър­во и второ ниво, идваха,в Сапоро за обучение като учители при Четна и мен.

След няколко години в страната настъпи бум на за­падната рейки. Някои от нашите ученици започнаха да водят големи курсове във всички основни градове на Япония. От декември 1999 г. западната рейки се превърна в добре извес­тна техника в японските езотерични кръгове.

45


I. Историята на Рейки

В момента в Япония съществуват няколко различни школи по западна рейки, водещи началото си почти изклю­чително или от наши ученици, или от нашата приемствена линия. Най-голямата школа е в Токио, ръководена от г-н Тошитака Мочизуки, автор на книгата "Ияши Но Те",3 който се учи от нас. Посети ни два пъти, заедно със своя служител, г-н Такахаши - веднъж през 1993 и веднъж през 1998 г.

Други, добре известни учители по рейки от нашата приемствена линия са:

Арупам Хитоши Исоно.

Фуминори Аоки, един от учениците на Мочизуки, ав­тор на книгата "Лечебното рейки" и президент на асоциаци­ята Рейки Едно. Рейки Едно е най-голямата организация в Япония, която не трябва да се бърка с Усуи Рейки Рьохо Гаккай.

Дои, автор на книгата "Гендай Но Рейки-Хо".

Масахару Уено, автор на книгата "Шинден Рейки Но Химицу".

Йошио Тасаки, автор на книгата "Рейки Хийлинг Джи-тен".

Юкико Утена, автор на книгата "Кьой Но Рейки Рьо­хо".

Японците са много вещи в това да вземат някаква тео­рия, понятие, машина, обувка, техника, песен или религия и да я променят в нещо абсолютно различно. Много често крайният резултат е много по-добър от оригинала. Много от гореспоменатите школи по рейки съчетават западната и японската рейки система.

На приемствената линия на западната рейки в Япония не се е обръщало голямо внимание. Повечето хора, които практикуват рейки, както и учителите по рейки, не знаят или не ги е грижа къде или кога е усвоил рейки техният учител. А не е неучтиво да питаш учителите за тяхната приемствена линия.

46


5. Съвременно състояние на Рейки в Япония

Да си японец и да преподаваш рейки в кръговете на за­падната рейки, се е превърнало в белег на престиж. Не об­ръщайте прекалено голямо внимание на националността на учителя. Вместо това преди да решите да учите при някой учител, го преценете по същия начин, по който бихте" преце­нили един учител от собствената си култура.

Тагове:   Япония,   мицуи,


Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11723323
Постинги: 2456
Коментари: 12811
Гласове: 34719
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава