Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.04.2010 15:35 - Закон за всемирното изобилие - закон за вярата
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 2264 Коментари: 1 Гласове:
4

Последна промяна: 02.11.2010 23:26


                          Opulence - закон за възможностите в                                                   живота

Законът на Опуленса казва, че условията или най-хубавите елементи или най-хубавите средства за вашия живот са вложени някъде в България, или във Франция, или в Германия, или най-после някъде в Америка, ивие трябва да отидете точно на време на това място да си ги вземете. Не трябва да отидете преждевременно, защото ще чакате, но не трябва и да закъснее-те. Точно на време трябва да отидете, тия неща ви очакват там и ще си ги вземете.“Божественото и човешкото”, стр. 16-17; 22

Действията на човека не трябва да бъдат егоистични. Даваш – ще ти се даде. Този  закон  е абсолютно правдив. Той е наречен – закон на всемирното изобилие– Opulence. Всяка благородна мисъл, в която влагате волята си, непременно ще се реализира.  Самата Природа е заинтересована от това. От вас се изисква търпение, да чакате времето  за нейното реализиране. За реализира нето на всяка идея има точно определено време. “Добри навици”, стр. 11; 21  Едно се иска от човека – устойчивост. Така той може да постигне своите желания. Има закон,  чрез който, каквото пожелаеш, става, но трябва да бъдеш готов да носиш и последст вията. Този е законът на Opulence. “Влияние на материята”, стр. 132-133; 117

                       

                            ЗАКОН ЗА ОПУЛЕНСА

               Опуленс е френска дума, която означава изобилие,богатство. Всяка мисъл се реализира, въпросът е кога.

Когато и да е, в близко или далечно бъдеще, мислитена човека се реализират. Мислите се раждат в умстве-

ния свят. Там се отглеждат и се реализират, така че кол-кото и да си реалист първо ще отидеш горе в умствения

свят, за да възприемеш една мисъл и после да я свалиш на Земята, да я въплътиш. Чувствата ще възприемеш

от астралния свят и ще ги проявиш на физическия. Ако мислите не минат през ума и чувствата през сърцето,

никога няма да се реализират на физическия свят. Какво представлява човешкият живот на Земята? Реализи-

ране на идеи, мисли и чувства. От земния живот на чо-века ще познаеш какъв е неговият умствен и сърдечен

живот. Като ученици вие трябва да изучавате какъв езаконът на Опуленса, според който можете да подобрите условията на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля. По този начин ще подобрите условията за развитие на вашите дарби и способности, оттам ще подобрите и материалния си живот. Съвременните хора трябва да знаят, че в света съществува един велик закон: закона за Опуленса – закон за възможностите, закон за радостите и скърбите, за бедност и сиромашия, за здраве и болести. В което от тези положения да се намира човек, това е строго определено и зависи от работата и условията на човека.Като вярва и мисли добре, човек  постепенно привлича Доброто на своя страна.            
 
Учителя

             Още по времето на Учителя брат Боян Боев е написал материал за закона за Всемирното изобилие, наречен Опуленс. От 1953 до 1957 година той, заедно с Георги Томалевски и други ученици са си разделили провинцията на територии, за да обикалят жадуващите братя и сестри и във вид на сказки да им предадат Словото. Брат Боев е посещавал градовете Стара Загора, Панагюрище, Пловдив, Казанлък. Предлагаме ви част от тези ценни фрази, които като вихъра се носят по Земята, провирайки се през времето, неугасващи в истинността си.Природата е жива и разумна, тя е един жив организъм, клетките на който са всички същества от най-малките до най-големите и като клетки и органи на този велик организъм, всички същества според нуждите си са осигурени, тъй както клетките и органите в човешкия организъм са осигурени, но това осигуряване трябва да се разбира правилно. Природата е цялото, а всички същества са части на това цяло. И докато има взаимодействие, обмяна между цялото и частите, частите са осигурени. Щом се прекъсне тази обмяна, осигуряването се прекъсва и частите се излагат на глад и смърт... За всеки човек, за всяко общество, за всяка държава и народ има отпуснат определен кредит за тях-ното съществуване. Този кредит засяга трите свята на Битието - физическия, духовния и умствения. Но човек трябва да бъде в контакт с тези три свята на Природата, зада се ползва от нейните енергии в това направление. Ос-вен това, за да получи този кредит и да го използва пра-вилно, всеки човек, всяко общество и народ трябва да участват в общия живот на Природата, трябва да същес-твува правилна обмяна между човека и Природата... За-щото никой от този свят не живее за себе си. Цялото ра-боти за своите части, а частите трябва да работят за цялото, за да могат да съществуватат. “Като ученици, вие трябва да изучавате проявите на Природата и да постъпвате като нея.” Колкото нежна и внимателна е Природата към благородните и разумни хора, толкова строга и взискателна е към неблагодарните и своеоб разните. Тя изпълнява стиха, който Христос е казал: “Всяко дърво, което не дава плод, се отсича”...Учителя казва: “За всяко благо, което човек получава от Природата, трябва да благодари.” Благодарността е даване от страна на човека към Природата. С това той отпушва повече крановете на благата й и животът протича още по-изобилно. Защото с благодарността си човек изпраща специфични, фини  енергии към нея, от които тя  има нужда, за да компенсира това, което дава.Във всички религии иокултни школи, в една илидруга форма е установен така наречения десятък. Една десета от това, което човек  придобива в материално отношение принадлежи на Бога и той трябва да го отдели  за изпълнение на Божията воля на Земята. Ето как пророк Малахия в трета глава от 7 до 12 стих говори за тозизакон: “Отъ дните на отците си отделихте се отъ повеленията ми и не ги упазихте.Обърнете се къмъ мене, и ще се обърна къмъ вас, говори Господъ Саваотъ. Но рекох-те: Въ какво да се обърнемъ?Ще краде ли человекъ Бога?Вие обаче ме крадохте. И говорите: Въ какво те крадохме? Въ десетъците и въ приношенията. Вие сте проклети съ клетва; Защото вие ме  крадохте, ей, всичкий народъ. Донесете всичките десетъци въ влагалището, за да бъдат храна въ дома ми; И  опитайте ме сега въ това, говори Господъ Саваотъ, ако не ви отворя хлябите небесни, та излея благословениевърху васъ, щото да не стига место за него. И ще запретя за васъ на поглъщателя; И  нема да поврежда плодовете на земята ви. Нито лозата ви ще хвърли преди време плода си на полето. И ще ви ублаж  аватъ всичките народи; Защото ще бъдете вие желаната земя, говори ГосподъСаваотъ.” Този закон се прилага само доброволно, по Любов. Тук на Земята никой не държи сметка на никого дали дава десятък или не.Сметка се държи в невидимия свят, където са архивите на Школата. Учителя дава  този закон като метод за оправяне живота на ученика в трите свята. Без неговото прилагане човек не може дабъде ученик, защото ще има нещо неоправено в своя живот, което ще му противодейства. Приложението на десятъка е метод за ликвидиране на кармата от миналото и скъсване на връзките с тъмните сили, а така също идва сам по себе си под влиянието на закона на благо-датта.Учителя казва: “Когато човек е благодарен за мал-кото, което има, било материално или духовно, то себлагославя и увеличава. Когато човек е недоволен от то-ва, което има, той го загубва.”Колкото повече роптае про-тив Провидението и е недоволен от това, което му е да-дено, толкова повече от него се отнема, докато не се сми-ри. Така действа законът за  умножаване на благата - ако човек благодари и за най-малкото, което му е дадено,то то ще се увеличи многократно... Благодарността и за  най-малкото благо е път за увеличаване на благата и за поддържане правилно отношение към Природата и Бога и за правилна обмяна между Човека, Природата и Бога. Това не значи човек да се примири с дадено положениеи да не работи за неговото подобрение или изменение.Животът е велико училище - всяко положение, при което е поставен човек, е състояние, което той трябва да изучава, за да придобие ново качество. Когато научи урокът си, преминава в следващия клас на Великото житейско учили ще, появява се друга ситуация. Ако съумее да постигне това състояние на постоянна промяна, благата ще потекат свободно към него. Впротивен случай, ще губи...

Молитвата е един метод,чрез който човек се поставя  в състояние да възприеме благата, които Бог му е опре-делил. Истинската молитва е  отиване при Бога: нашата благодарност за всичко, което Той ни е дал.  Друг метод, за който Учителя говори, е Паневритмията и гимнастиката изобщо.Чрез тях, ние се поставяме в правилно отношение с Природата и с енергиите, протичащи в тялото ни, и от своя страна даваме своето радостно състояние.Съзнателното дишане и хранене е друг начин за добиване на блага. Такива са и правилните мисли, чувства и действия.Законът за Оуленса езакон за възстановяване на физическото и духовно здраве на човека. Когато човек дава от сърце и с разположение, той се разширява, кръвта му почва да се движи в хармония с космическите ритми и по такъв начин здравето му се подобрява. При това положе ние нервната му система се отпуска, освобождава се от напрежение и човек възстановява вътрешния си мир. Така всички органични функции идват в нормално състояние. Има много примери от Учителя, когато лекувайки някой болен, той е искал да направи някакви материални жертви, с които да помогне на бедните и страдащите. Когато човек се научи да дава, с това се отпуща набраната енергия и човек се освобождава от вътрешното подпушване на организма, и здравето само по себе си идва. Защото болестите са резултат на подпушване на енергиите, които в крайния си резултат дават различни утайки в организма, запушват  нервната и кръвоносни Тагове:   опуленс,


Гласувай:
4
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. bven - Да - вярваме или не - доказателството е всеки един от нас с неговия опит!
10.11.2011 19:35
Животът е велико училище - всяко положение, при което е поставен човек, е състояние, което той трябва да изучава, за да придобие ново качество. Когато научи урокът си, преминава в следващия клас на Великото житейско учили ще, появява се друга ситуация. Ако съумее да постигне това състояние на постоянна промяна, благата ще потекат свободно към него. Впротивен случай, ще губи...
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11782158
Постинги: 2474
Коментари: 12864
Гласове: 34933
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава