Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
24.11.2010 08:00 - Религия и речь, време и народъ
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 2841 Коментари: 4 Гласове:
11

Последна промяна: 25.11.2010 11:34

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

                                            ЕМИЛ ЗАХАРИЕВ
Частъ I

+ Цельта на този редъ отъ мисли е, да хвърли новъ
погледъ върху известни факти, отъ историята на древните БОЛГЪ+АРИИ и така да доведе до нови изводи за РЕлигията, РЕчта и историята на БОЛГЪ+АРИЙСКИЯ-ТЪ НАРОДЪ.
+ Известно е, че Богьтъ на БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ е ТангРА. Историческите и археоложки аргументи, въ полза на това твърдение са оскъдни. Ще спомена само Михаилъ Посновъ - “История на христианската църква”, който цитира Шести Канонъ, приетъ на Първия Вселенски Съборъ въ Никея - 325 година следъ (О)РИСТА. А Той започва така : “ДА СЕ СПАЗВАТЪ ДРЕВНИТЕ ОБИЧАИ, ПРИЕТИ ВЪ ЕГИПЕТЪ...“!? Впоследствие Шести Канонъ остава, но текстътъ е промененъ!? За ЕГИПЕТЪ въобще не става и дума!? Съ какво е пречилъ ЕГИПЕТЪ, на елинските и латински прелати? Ами щелъ е да подскаже на верващите читатели, че основите на така нареченото “х(о)ристианство”, се намиратъ въ “Египетската Верска Доктрина”. Ще се видатъ паралелите между Т/АТЪ+УМЪ и Богъ Духъ, РА и Богь Отецъ, Йосифъ и Озирисъ, Изида и Дева Мария и ХОРЪ и Х(О)РИСТОСЪ!?
+ Основни понятия, като : РЕ+ЛИГА/религия/,
КРЪСТЪ+ВА/тсъркъ+ва/, БА/ВА - Душа, КА/КИ/ЧИ -
жизнена сила/тело/, както и Имената на Основните “Египетски Богове”, се използватъ отъ х(о)ристианската цивилизация и отъ насъ БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ! Затова понятието на БОЛГЪ+АРИИТЕ за “убавото мЕсто”, където отивать душите на праведниците, се наРИча - РА+Й. Въ христианската доктрина, душите на праведниците отивать при Богь Отецъ. Отъ което следва, че РА е Името на Богь Отецъ. Това понятие използватъ и останалите СлОвенски народи. За сведение на туркофилите, турките го произнасятъ /ГЬОЗЕЛЪ БАХЧЕ/, което значи /убава градина/.
+ Да се запитаме отъ де идва Т/АНГЪ+РА? Знаятъ се подобни названия на Богь, които обхващать обширни географски райони, въ почти цЕла Азия, като : Тангра+маню, Ченгри, Тенгри, Шенгри, Тангара, Тангароа. Има също подобни топоними - Ангора, Ангара, Анкара(Анкира)!?
Въ Европа има интересни топоними като: 
+ ТАТЪ+РА, КА-РЪ+ПАТИ /хоръ+бати/, Панония.
+ Видно е, че понятието е съставно.
+ Ако разложимъ съчетанието Т/АНГъ+РА, получа-
ваме:
+ Т/АНГъ(кхъ)РА, (АНГъ+РА), като последните две, са известни понятия отъ Египетскиятъ Пантеонъ на Боговете! (1)
+ Ангь(кхъ) е Панделката на Живота, която държат  всички Египетски Богове;
+ РА е името на Бога-Слънце.
+ Следователно Т/АНГЪ+РА означава - Животворниятъ РА! Същата МАНТЪ+РА, повтаря и попа въ ТСЪР-КЪ+ВАта - Животворниятъ Богь!
+ Знае се, че БОЛГЪ+АРИИ-ТЕ отъ всички небесни
светила най-много са почитали Слънцето/известните
въпроси до папа Николай, отправени отъ Царъ/КнЕзъ Борисъ I /.
+ Ако отидемъ къмъ археоложките данни, колкото и
оскъдни да са, колкото и оспорвани, като САК+РОвището, намерено въ Малая Перешчепина - днешна Южна Украйна. Намерено случайно отъ пастирчета, отъ селото Малая Перешчепина, на 13 километра отъ градъ Полтава, на 11. 06. 1912 година. Огромното количество златни и сребърни предмети, предизвикало иманярска треска средъ селяните на селото, което било собственостъ на графъ Бобрински. Благодарение на графъ Бобрински, предметите били събрани и описани, акуратно и професионално.
+ Презъ 70- сетте години на 20-ти векъ отъ САКЪ+РОвището се заинтересувалъ широко известниятъ въ научните среди Археологъ и Историкъ, професоръ Йоахимъ Вернеръ, който е описалъ и изследвалъ и БОЛ-ГЬ+АРИЙСКО-то САКЪ+РОвище въвъ ВРАПЪ, АЛБАНИЯ. Изключително подробното и професионално изследване на САКЪ+РОвището отъ Малая Перешчепина, довежда професоръ Й. Вернеръ до Пръстените, намерени тамъ, съ Монограмите изписани върху тЕхъ. За разчитането имъ професоръ Й. Вернеръ се обръща къмъ известниятъ ономастъ, професоръ Зайбтъ отъ Виена, отъ Института по Византология, къмъ виенскиятъ Университетъ. За да разберать читателите, кое ме накара да подложа на съмнение разчитането на професоръ Зайбтъ, ще цитирамъ цЕлата 45-та страница отъ книгата на проф. Й.Вернеръ -” Погребалната находка отъ Малая Перешчепина и Кубратъ, ханъ на Българите”:

”Гръцките монограми на двата пръстена - печата /прил. 32/ биха били също така ОТ РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ, за отъждествяването на хана от Малая Перешчепина и може би дори по-убедителни от доказателната стойност на археологическите  улики, ако можеше да бъдат НЕДВУСМИСЛЕНО РАЗЧЕТЕНИ! Четенето на В. Н. Бенешевич и предложението на В. Финк, не дадоха ползотворен резултат. Госпожа А. Банк ми предостави през юли 1983 г. в Ермитажа восъчни отпечатъци от двата пръстени-печата, чиито снимки/прил. 32/ изпратих за експертиза и на д-р В. Зайбт от Института за византология към Университета във Виена. След завършване на ръкописа си получих в писмо от 17.11. 1983 г. следното становище : “Пръстенът с по-простия монограм е възможно да е византийско производство, докато за другия не бих поддържал същото. По-простия монограм би могло да бъде разчетен теоретично БАТРА-ХОУ, но изведената от вътре вероятност и условията, при които е открита находката, говорят повече за форми като ХОБРАТОУ, ХРОБАТОУ, ХОБУРТ и т. н... Следователно бихме се доближили много до буквени комбинации, доказани във връзка с КОБРАТОС /сравни Моравчик/, но само с Х вместо К. Откъм монограма не може да се изведе улика за точния последователен ред на отделните букви в разчитането.
Вторият монограм е най-вероятно комбинация от индивидуално име и титла на ранг или длъжност. Ако приемем тъждествеността на собственика на пръстена и следователно същото име, цялостното разчитане на ХРОБАТОУ ПАТРИКИУ би било съвсем възможно. При такова тълкуване своеобразната, НЕ СЪВСЕМ ВИЗАНТИЙСКА БУКВА на отпечатъка, накрая, вляво, трябва да се чете В, а накрая вдясно лигатурата П и К.
ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ БИХ ИСКАЛ ДА ПРЕДЛОЖА КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ. ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ОТ ОНОВА ВРЕМЕ СА ДОШЛИ ДО НАС МНОГО МАЛКО ИМЕНА.”

+ В. ЗАЙБТ ПРЕДЛАГА ДВЕТЕ РАЗЧИТАНИЯ ИЗ-
РИЧНО КАТО ВЪЗМОЖНОСТИ.
+ НО НЕЗНАЙНО ЗАЩО, НАШИТЕ ИСТОРИЦИ
СА ВЪЗПРИЕЛИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА НА
ПРОФЕСОРЪ ЗАЙБТЪ ЗА АКСИОМА?!
+ Отъ всичко казано до тукъ следва, че разчитането
на трите пръстена-печати , направено отъ професоръ Зайбтъ и потвърдено от Д. Витановъ, може да бъде оспорено. Споредъ мене то може да бъде сведено до:

1. ХО(У)РБ/ВАТ (ХОР Б/ВАТ) - за първиятъ пръстенъ.
+ ХОР Б/ВАТ - царски титул, указващ божествен произход.
+ Съвременни варианти: ХОРВАТ, ГОРБАТко, ГОРБАТшов - лични имена; ХЪРВАТ - национално име.
2. КО(У)РТ ХО(У)Р Б/ВАТ, (КОРТ ХОР Б/ВАТ) - за
останалите два пръстена. КОРТ/КУРТ - тогава съдебна титла. Въ съвремието - лично име.
Монограми от златни пръстени-печати открити в гроба на Хор Б/ват (Кубрат) в Малая Пересчепина (Украйна).
+ Ако се приеме ХОРБАТ за вэрно, присъствието на
Соколътъ с усукана въ краката му змия, става съвсемъ логично.
+ Соколътъ е символъ на Богь ХОРЪ, а змията - на
бога на злото СЕТЪ, САТЪ, Сатан (чичото на ХОРЪ).
Така името на ХОРЪ се свързва съ легендата отъ Египетския пантеонъ на Боговете, въ която той побеждава чичо си САТЪ - узурпаторъ на царския престол и убиецъ на баща му Озирисъ(САКЪ и СОКЪ).
Двойките Лъвове от същото погребение, които са символ на земна сила и плодовитостъ споредъ Египетския пантеон на боговете, са царски атрибутни символи.
От казаното досега следва, че “Именникътъ на БОЛ-
ГЪ+АРИЙСКИте Канове” е сгрешенъ още при първото
словосъчетание - Авитохолъ. Следва да се чете:
1 АВИТЪ (О) ХОР или АВИТ(УС) ХОРЪ, което ще
рече - праотеца (прародителя) ХОРЪ.
2 КОРмисошъ или КОРмесий също може да се про-
чете като ХОРмисошъ, ХОРмесий или ХЕРмесий.
Едно такова разчитане прави връзка с тракийския Хе-росъ (Хермесъ), гръцкия Херакълъ и латинския Херкулесъ.
В средна Азия са известни имената на племената САКи,
СОГ(К)ДИИ
и ХОРезмии.
САКъ и СОКъ са египетските имена на ОЗИРИСЪ - бащата на ХОРЪ.
Имената на племената вероятно произлизатъ отъ задължението на групи хора да извършват ритуали в честъ на САКъ и СОКъ(ОЗИРИСъ) и ХОРЪ.
В заключение ще си припомним малко БОЛГЪ+АРИЙ- СКА РЕч и ХОРтуване:

В сила са три основни правила:

1. Сричките са думи в думите. Пример: Култ+у+Ра
2. Сричките се произнасят отляво надясно и отдясно
на ляво и се разместват. Пример: РА-АР; Зора-Роза.
3. Имената на главните “Египетски” богове са корени
на думите - срички.
+ РА - РА+й, РАйко(а); боенъ викъ - (у-РА)
РАть - РАтувамъ;
РАдость, РАданъ, РАдко(а), РАдетель, РАдее;
РАста, РАло, РАлчо.
РЕлигия, РЕчъ, РЕдъ, РОдъ;
РАйко изгря - народенъ изразъ за изгрева на слънцето.
+ ХОРЪ - ХОРа, които играятъ ХОРа, ХОРтуватъ и
иматъ видъ знаме ХОРугва ХАРесвамъ, ХАРизвамъ, ХАР-тисвамъ, ХАРенъ.
+ САКЪ и СОКЪ - САКЪ + РА, Чакъ+Ра, чекръкъ?
САКЪ+РАленъ(САКЪ+РАлно) - свещенъ, свещенно;
Тази мантра си е цяла манДра. САКЪ+РОвище,
САКЪ+РОвенно
САКамъ - искамъ, СОКЪ - плодовъ;
САКАР(А) - планина, СОКолъ - птицата симболъ на
Озирисъ.
ЦАКо - име, ЦОКо - име;
САКиРА - бРАдва, (Ц)СОКамъ - за малки деца и жи-
вотни;
САКалиби - обичащите бога САКъ;
(С)АКинакъ - вид мечъ.
+ БА/ВА (ДУША) - ба+ба, ба+ща, бор+ба, вър-
шит+ба, гоз+ба, дел+ба, еж+ба, жерт+ва, косит+ба,
резит+ба молит+ва, наред+ба и т. н.
+ КА/КИ/ЧИ(жизнена сила, тэло) - ка+ка, май+ка,
тет+ка, чичо и т. н.
+ Пътятъ за доказване на тези взаимовръзки е дълъгь
и сложенъ. В случая е по-важно посоката да е вярна.


*   * * * * * *  *  * * * * * *  *  * * * * * * *  *
Използвана литература:
1. Луркеръ, Манфредъ. Богове и символи на древен
Египетъ. (Енциклопедичен справочникъ). 1995 г.
2. Проф. Вернеръ, Йоахимъ. Погребение Малая Перешчепина и Кубрат - хан на Българите. 1988 г.
3. Костовъ, Георги. Погребението на хан Аспарух в светлината на археоложките данни. 1995 г.
4. Погребенията в Малая Перешчепина и Вознесенка.
5. Манетонъ. История на Египетъ и генеалогия на
царете (Хоръ - 300 г.). През Еузебиус и Йосиф Флавий.
6. Проф. докторъ Ценовъ, Ганчо. Кроватова България. 1998 г.
7. Раковски Георги Стойковъ - т.4 оть събр. съч./Анонимната Зографска история, открита оть  Раковски, където Кубрать е споменать неколко пъти като ОР+БАТЪ! /

  

                                                   Дата: 22.02.2000 г.

                           
Частъ II
           
        СОКОЛЪТЪ ОТЪ ВОЗНЕСЕНКА

Напоследъкъ се разгоря дискусия, относно произхода на погребенията въ Малая Перешчепина и Вознесенка.
Списание Авитохолъ, въ брой 26 отдели голэма часть оть страниците си за статия и интервю на директора на историческия музей въ Запорожие - Г. И. Шаповаловъ, както и статия на Дориянъ Александровъ.
Оть 1930 година/когато е открито съкровището оть
Вознесенка/, та до сега, са изказани доста противоречиви мнения относно произхода му. Оть гробъ на князъ Светославъ/Михаилъ Милеръ/, кипчакско/М. И. Арта   моновъ, А. И. Семьоновъ и др./, до БОЛГЪ+АРИЙСКО/ Г. Ф. Корзухина, С. А. Плетньова, акад. Омелианъ Прицакъ, откривателя му В. А. Гринченко и естествено учени оть БОЛГЪ+АРИА, като проф. Станчо Ваклиновъ, Д. Димитровъ, Рашо Рашевъ, проф. Петъръ Петровъ, проф. Димитьръ Овчаровъ, Пламенъ Цоневъ, Йорданъ Вълчевъ, Георги Костовъ и др.

Най-интересниятъ за науката предметъ отъ погребението въвъ Вознесенка е Сребърниятъ СОКОЛЪ.
Както се вижда, елементите, които требва да се отбележатъ са:

1. ЗМИЯТА - усукала се въ краката на Сокола
2. МОНОГРАМА - на гърдите на Сокола
3. ХРИЗМАТА на крилото на Сокола - която пред-
ставлява Четрилистна Детелина съ Кръсть, разделящъ
листата на половина и надписъ - ДОХ, ДУХ /ДОКС/, снимана отъ такъвъ ракурсь, че почти нищо не може да се види ясно.
4. ДВАНАЙСЕТТЕ пъпки на гърба на Сокола, разположени 2x6 и кръстчета на всэка отъ тэхъ.
5. Нечетливият надписъ на опашката на Сокола, който Гринченко така и не е успэлъ да разчете.
6. Перата на опашката на Сокола - Петъ на брой.

За Змията и Сокола, представящи опозитните сили на
СЕТЬ/САТЪ и ХОРЪ, съмъ писалъ въ брой 12/13 на Авитохолъ.
Тагове:   религия,   Кубрат,   сокол,   народъ,


Гласувай:
11
01. stela50 - Интересни факти и доказателства ,Бвен ...
24.11.2010 09:27
Да си призная ,доста непознати за мен и с удоволствие се запознах с материала .
Поздравления за богатите познания и стойностни постинги.
Хубав ден !
цитирай
2. malchaniaotnadejda7 - Благодаря ти, Bven...
24.11.2010 11:54
Особено за сокола! От най-вълнуващите ме символи на древността. Малкият сребърен сокол!... Благодаря, че ми припомни кръста на четирилистната детелина - много ценно е цялото описание. Същият символ е един от най-старите африкански култови знаци.
цитирай
3. bven - На 1: Да - Таня, историята ни е пълна с невероятни истини!
25.11.2010 20:17
Скрити, покрити , те започват да разказват истинската история на българите! Лека вечер!:)
цитирай
4. bven - На 2: malchaniaotnadejda7 - добре дошла !
25.11.2010 20:19
Радвам се, че намираш интересни неща. А за детелината като култов знак бих прочела нещо!? :)
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 12442464
Постинги: 2585
Коментари: 13089
Гласове: 36101
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава