Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.07.2011 08:07 - За системата на Ниши
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 12246 Коментари: 10 Гласове:
17


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Най-убедителното лечебно средство е онова, което създате­лят му е сътворил на базата на своя опит Такава е и СИСТЕМА­ТА ЗА ЗДРАВЕ НА НИШИ Сам болен, отписан от лекарите, японецът проф. Кацудзо Ниши се захваща да търси, проучва и експериментира върху самия себе си различни начини за борба срещу болестите. Сумирайки опита на многобройни лечебни тех­ники (йога, аюрведа, масажи, водолечение, лечебно гладуване и тн.), той създава стройна система, която се опира на "Шестте правила за здраве". Основавайки се на природната хигиена и обе­динявайки знанията на медицината от хилядолетия, Ниши на­сочва както болните, така и здравите хора към повишаване ле­чебните сили на организма, заложени в него от самата Природа

И наистина, човек сам твори качеството на своя живот. Ако желае да бъде здрав и се чувства комфортно, въпреки всички со­циални и битови трудности, той може да го постигне, стига упо­рито да се стреми към това.

Като постъпил в Техническия институт, Ниши се за­познал с работата на Синклер. Открил, че теорията за гладуването почти не се различава от това, което е изучавал, посещавайки будисткия храм, за да практикува религио­зен аскетизъм. Заложените в теорията на Синклер прин­ципи били толкова разумни, че Кацудзо бил склонен да мисли, че е намерил онова, което ще го излекува от бо­лестта на червата. Като резултат направил интересния из­вод, че: "ненормалните хора" по правило страдат от запек, и "великите умове" в по-голямата част от случаите имат склонност към разстройство. Този извод го насочил към no-нататъшно изучаване на връзката между дебелото чер­во и мозъка, която се оказала венецът в методиката на собственото му излекуване и създаване на собствена мето­дика за здраве.

Ниши обърнал внимание на трудовете на учени за кръвната циркулация. Особено го привлекли изследвани­ята на проф. Зепи от Московския университет — "Дина­мика на мозъчната циркулация". Прочитайки тази разра­ботка, научил, че мозъчният кръвоизлив е резултат основ­но от възпалението на ушите, което е обичайно следствие от заболяване на гърлото. Гърлото боледува в случаите, ако бъбреците не изпълняват функцията си; те от своя страна излизат от строя, когато човек спи в топло меко легло и облича топло, лошо пропускащо въздуха бельо. Тогава се нарушава функцията на бъбреците и на кожата, което се съпровожда със заболявания на черния дроб. И всичко започва от лошата работа на червата, защото ако се наруши перисталтичната им дейност, съдържимото в тях задръства дебелото черво, получава се запек, който во­ди до разширение и спукване на кръвоносните съдове на мозъка.

В "Клиника и лечение на мозъчното възпаление" на д-р Пасеп , Ниши бил впечатлен от резултатите от изслед­ване на гной с микроскоп при възпаление на мозъка. Д-р Пасеп забелязал, че тогава в гнойта се съдържат повече от 10 вида бактерии, като стафилококи, стрептококи, бакте­рии на Френкел, бактерии на пневмонията, менингита, туберкуло зата, тифа и паратифа... Не по-малко от 23 гру­пи такива бактерии понякога се намират в разширените кръвоносни мозъчни съдове, като това може да се открие дори при здрави хора.
Стигнал до извода, че в организма има защитни ле­чебни сили, способни да устоят на атаката отвън и да за­пазват целостта на организма. Започнал да събира инфор­мация за такива лечебни сили.

Вниманието му било привлечено от опита на д-р Шибата, който изкуствено създавал запек на зайци. Това во­дело до разширение на кръвоносните съдове на мозъка и мозъчни кръвоизливи и се наблюдавало само при тези животни, които били с продължителен запек, а в същото време при убитите или отровени зайци нямало мозъчни кръвоизливи. Според Ниши резултатите от опитите на д-р Шибата биха могли да бъдат използвани за лечението на слабоумни и душевно болни.
Ниши разказва: "Директорът на някаква голяма ком­пания в Западна Япония бил настанен в болница за ду­шевноболни в Токио и обявен от лекарите за неизлечим. По молба на жена му го взех от болницата и основно му прочистих червата. Резултатите бяха твърде задоволител­ни. Като спазваше моите препоръки в продължение на 5 дни, пациентът ми окончателно оздравя. След много крат­ко време той бе признат за нормален. Сега се занимава с бизнес в родния си град."
Друга пациентка, девойка на 20 години, която прека­рала 6 години в психиатрична клиника, се излекувала бла­годарение на същия метод. Лечението в продължение на 1 месец под ръководството на Ниши я нормализирало.

Всички тези болни имали запек. Много учени твър­дят, че 1 от всички 10 т. нар. идиоти и слабоумни са прос­то хора, страдащи от запек.
Ниши е убеден, че тази теория е била известна още по времето на Хшюкрат. Старото правило гласи: "Доброто здраве предполага и съвършено разтоварване".
"Дори повечето мързеливи слуги няма да забравят да отстранят пепелта от дъното на печката преди да я заре­дят с въглища — пише той. — Ако въглищата се хвърлят в печката с пепелта на дъното й, ще има повече дим, откол­кото огън. Същото е и с човешкия организъм. Ако иска­ме да сме в добро здраве, трябва да се погрижим за съвър­шеното разтоварване".

В съвременната медицина обаче, може да се смята за сериозен проблем фактът, че се отделя повече внимание на калорийността на храненето, отколкото на освобожда­ването на стомаха и червата от задръстване с несмлени ве­щества.
При пълно изгаряне (или окисление) на храната се образува въглена киселина — воден разтвор на СО2, коя­то не е вредна за организма. Но при непълно изгаряне на храната се получава въглероден окис — СО, който разру­шава всички части на тъканите и органите на тялото, тъй като заедно с хемоглобина на нашата кръв образува смър­тоносна отрова — задушлив газ.
Ако количеството на задушливия газ във въздуха представлява 1/40 000 част от обема му, това е достатъч­но, за да предизвика главоболие у човек или световъртеж. Ясно е че натрупвайки се в тялото, СО не може да не на­несе вреда на мозъка и да не наруши перисталтиката на червата, а без съвършена перисталтика не би имало съвърше­но храносмилане, нито съвършено разграждане и усвоява­не на храната, преминаване на непреработени части от нея, изпразване на чревното съдържимо.
По данни на Ниши у 96% починали от различни бо­лести били открити мозъчни кръвоизливи и при това в те­зи части на мозъка, които ръководят движението на край­ниците. Това навело Ниши на мисълта да обясни явлението като чувство на студ в ръцете и краката. Такива бол­ни, смята той, страдат по правило от нарушена циркула­ция на кръвта през белия дроб. Тази негова хипотеза би­ла поддържана от американския лекар Абът и много дру­ги известни медици.
Студът в ръцете и краката нарушава нормалната рабо­та на сърцето, бъбреците и кръвоносните съдове, предиз­виква катар на гърлото, оказва прекомерно натоварване на бъбреците, причинявайки вреда на черния дроб и ко­жата. Всичко това има една причина — запек, в резултат на който се получават кръвоизливи в мозъка. Така Ниши стигнал до убеждението, че червата и мозъкът са органи от първостепенно значение в човешкия организъм. За да потвърди становището си, той привежда следния пример:
Амебата не притежава постоянна форма. Тя живее, приспособявайки се изключително към околната среда. Няма нито кости и уста, нито храносмилателна и отдели­телна функции. В известен смисъл може да се нарече храносмилателен кашл. Тя вдишва кислород и издишва въглероден двуокис чрез цялата си телесна повърхнина. В този смисъл, това не е нищо друго, освен дихателен орган, докато в способ­ността й да се приспособява към околната среда открива­ме нещо подобно на зародиш на умствена (мисловна) дей­ност.
Еволюционният процес е преминал от примитивния чревен канал, който е център на растителните функции (във всяко растение има стебло, ствол, корени и т.н.) към нервната система, която представлява център на функци­ите на животните и в своя краен етап се разполага в мо­зъчната тъкан на животното. По такъв начин при живот­ните (и човека) храносмилателният канал е разположен вътре в тялото като първична, а мозъкът в началото на тя­лото, като последна станция. Ето защо Ниши смята, че човешките болести се появяват между тези две станции.

Принципът, на който е построена неговата Система за здраве,отчита преди всичко два основни елемента от фи­зиологичната функция на мозъка и червата. Тези два ор­гана според Ниши не само формират основните фактори на човешкото тяло, но и изпълняват най-важната роля в обществения живот на човека. Без крепко здраве едва ли може да се победи в борбата за съществуване. Никой не е в състояние да достигне успехи в обществото без правил­но мислене. Само този, който е в добро здраве и е разумно мислещ, е способен да се издигне, а такива хора по пра­вило притежават здрави черва. Затова за стимулирането на човешкия мозък и поддържането на човешкия живот ни­що няма толкова съществено значение, колкото състояни­ето на червата.
А какво нарушава нормалното функциониране на то­зи важен орган? Отговорът е само един: неправилното хранене и в резултат от него — натрупването на много фекалии в дебелото черво. При едни това предизвиква склонност към диарии, при други — запек. Вън от другото, лекарите нерядко поставят грешна диагноза на болестта.
Повечето от тях обикновено гледат на запека или склонността към разстройство като на обикновени и леки отклонения от здравето, на които не си струва да се обръ­ща сериозно внимание. В действителност тези явления трябва да бъдат в центъра на вниманието както от страна на лекарите, така и на болните.
Запушването на чревните изходи е първопричината на всички болести, особено ако то приема хронична форма. Никой не смята чревния запек и стазата (задържане на течности — бел. ред.) за смъртоносни болести като рака, парализата, туберкулозата, сърдечните и бъбречни заболя­вания, които между другото са резултат от чревния застой.

Много хора мислят, че запекът се лекува лесно и ефективно с помощта на слабителни средства, солени раз­твори и клизми. Но в последно време, предвид собствения си опит, започнаха да се съмняват в тяхната ефективност. Между другото, неработещите или лошо работещите черва са склад за различни и опасни лекарства. Докато страда­щите от запек се тревожат за преодоляването на болестта, фармацевтите се състезават помежду си да удовлетворят исканията на обществеността за изготвянето на всевъз­можни лекарства.

Ниши предупреждава, че хроничното запушване на червата и запекът се проявяват в три различни стадия.
През първия в резултат на запека, се появява общо из­тощение, което се изразява в това, че организмът посте­пенно губи съпротивителните си сили към всички видове болести и във всеки момент може да бъде атакуван от се­риозно заболяване.
През втория страдащите от запек изпитват всички ню­анси на дискомфорта, имат чувство за замъглено съзна­ние, появява се главоболие, нарушение в кръвното наля­гане, сърдечни и бъбречни заболявания и други.
Третият стадий се проявява като автоинтоксикация. Самоотравянето прогресира. Повече от всичко страда мо­зъкът, кръвоносните му съдове или се разширяват преко­мерно и отслабват, или се разкъсват, разчиствайки пътя на различни болести. Най-увредена е тази част на мозъка, която ръководи двигателната нервна система, регулираща функцията на крайниците.
Когато е поразен мозъкът, цялата храносми - лателна система - от устата до задния проход - се изражда. Ако запекът е неглижиран (обичаен запек), са възможни забо­лявания, свързани с появата на психози, язви на дванаде­сетопръстника, заболявания на дебелото черво, апендицит, жлъчно-каменна болест, ревматизъм, рак на стомаха и т.н.
продължава
Гласувай:
17
01. iliada - Интересно ми бе, но вече закъсня...
27.07.2011 09:40
Интересно ми бе ,но вече закъснявам,но пак ще надникна-обещавам!
Хубав ден!
цитирай
2. mt46 - ...
27.07.2011 12:19
Всички органи са взаимно свързани с невидими "нишки"... Само най-добрите лекари виждат и лекуват първопричината за заболяването...
цитирай
3. bven - На 1: Непременно го дочети, Илиана.
27.07.2011 14:49
Много е важно да се знаят всички причини , довели до едно заболяване. Не трябва да се подценяват уж "маловажните неща". От текста се вижда как са обвързани едни симптоми с много органи. Лечението обаче е единствено в нашите ръце:)
Лек и прохладен ден!:)
цитирай
4. bven - На 2: mt46, невидимите нишки се наричат енергийни канали и играят огромна роля в живота ни!
27.07.2011 14:56
Дано навсякъде има най-добри лекари, както казваш, за да лекуват причината за болестта:) Но човек сам е най-добрият лечител. Сигурно на всеки се е случвало да не купи дадено лекарство и впоследствие да рзбере,че това би могло да има тежки последици за него!
Препоръчвам на всеки тази китайска мъдрост:
Най-висшата форма на лечение е недопускането на болестта!
Благодаря за мнението и хубав ден!:)))
цитирай
5. bizcocho - Аз ли пропуснах или тук не е описано - ...
27.07.2011 16:29
Аз ли пропуснах или тук не е описано - неговият метод за пречистване на червата?
цитирай
6. bven - На 5: Статията продължава...утре:)
27.07.2011 20:29
Засега това, което научихме е предостатъчно, за да обърнем повече или много внимание на нашето здраве и състоянието на червата и дебелото черво. Който не разбира това, си създава големи проблеми. Много хора дори не предполагат, че лошото им настроение се дължи и на това!
Заповядай утре, Женка, да продължим с темата.
Лека и приятна вечер!:)
цитирай
7. iliada - Послушах съвета-дочетох го!
28.07.2011 21:31
Найстина си заслужаваше,bven!Макар ,че нямам за сега такива проблеми-винаги е полезно да се знае!
Хубава вечер!:)
цитирай
8. bven - На 7: Радвам се за теб, Илиада!
29.07.2011 07:43
Понякога е по-добре да знаеш нещо в повече, отколкото да не знаеш :)
Понеже е утро - желая ти много хубаво настроение, радост и усмивки !:)))
цитирай
9. tota - Благодаря, Бвен!
29.07.2011 08:05
Ще продължавам да следя и останалите части. Само добрият човек може да мисли доброто на другите, отваряйки очите им!!

Хубав ден!
цитирай
10. bven - На 9: tota, ние всички сме Едно!
29.07.2011 08:29
Колкото по-рано разберем това, толкова по-рано ще се промени животът ни! А че всеки може да мисли добро, в това съм сигурна :) С думи , мисли и дела ние градим и настоящето, и бъдещето си!!!
Лек и релаксиран ден, с много усмивки от всички!:)))
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 12436763
Постинги: 2584
Коментари: 13089
Гласове: 36086
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава