Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
08.04.2019 08:05 - мисията на планетата Земя
Автор: bven Категория: Регионални   
Прочетен: 4017 Коментари: 6 Гласове:
12


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 


Ни­що в Ми­роз­да­ни­е­то не се по­я­вя­ва са­мо­цел­но и не съ­щес­т­ву­ва са­мос­то­я­тел­но, без връз­ка с ос­та­на­ли­те час­ти в не­го. Всич­ки све­то­ве са про­я­ва на ня­ка­къв ас­пект на пра­ма­те­ри­я­та и но­сят своя спе­ци­фи­ка, но тях­но­то съз­да­ва­не и съ­щес­т­ву­ва­не е под­чи­не­но на ед­ни и съ­щи за­ко­ни и прин­ци­пи. Тъй ка­то све­то­ве­те са вза­и­моп­ро­ник­на­ти, те са в пря­ка за­ви­си­мост един от друг. Про­це­си­те, ко­и­то про­ти­чат в да­ден свят или от­дел­но кос­ми­чес­ко тя­ло, реф­лек­ти­рат в ця­лос­т­но­то Мироз­да­ние. Не мо­же да се съз­да­ва нов свят, без той да е хар­мо­ни­зиран с ос­та­на­лата част на цялост­ния Бо­жествен свят.

Неговата еволю­ция е синхронизирана спрямо еволюцията на по-старите све­тове; ви­до­ве­те енер­гии и тях­но­то ко­ли­чес­т­во са точ­но пре­ци­зи­ра­ни и съ­об­ра­зе­ни по от­но­ше­ние на енер­гий­ни­те про­це­си, ко­и­то про­ти­чат през раз­лич­ни­те све­то­ве.
Све­то­вете  в Ми­роз­да­ни­е­то имат об­щи ос­нов­ни ка­чес­т­ва и се под­чи­ня­ват на об­щи за­ко­ни, но те имат и спе­ци­фи­ка, ко­я­то доп­ри­на­ся за тях­на­та кон­к­рет­на ро­ля в раз­ви­ти­е­то на все­ле­ни­те.

Обяс­них­ме ве­че, че ма­те­ри­ал­ните све­то­ве са се об­ра­зу­ва­ли чрез по­ни­жа­ва­не на виб­ра­ци­и­те на Свет­ли­на­та и един ден от­но­во ще зас­ветят с ин­тензи­те­та на пър­во­на­чал­на­та Свет­ли­на. Те съ­що се със­то­ят от мно­го все­ле­ни, с мно­го те­ла в тях – звез­ди, пла­не­ти, ко­ме­ти, ас­те­ро­и­ди и др. и се раз­ли­ча­ват по сте­пен­та на сво­я­та ево­лю­ция и на спе­ци­фи­ка­та си. Вся­ка слън­че­ва сис­те­ма може да се оп­ри­ли­чи на ав­то­ном­на ре­пуб­ли­ка в със­та­ва на по-го­ля­ма струк­ту­ра. Вся­ка пла­не­та в да­де­на слън­че­ва сис­те­ма по съ­щия на­чин е под­чи­не­на на кон­с­т­рук­ци­я­та, в ко­я­то учас­т­ва, но в съ­що­то вре­ме има и своя спе­ци­фи­ка.


Слън­че­ва­та сис­те­ма тряб­ва да пос­тиг­не оп­ре­де­ле­на сте­пен на раз­ви­тие, за да пре­ми­не към висш свят. Тя мо­же да пос­тиг­не то­ва, след ка­то вся­ко тя­ло, учас­т­ва­що в нея, пос­тиг­не оп­ре­де­ле­на ево­лю­ция. Пла­не­ти­те из­вър­вя­ват пъ­тя до слън­ца, но те, ма­кар и да са в ед­на слън­че­ва сис­те­ма, не са в ед­нак­ва сте­пен на ево­лю­ция. Чрез сво­я­та спе­ци­фи­ка вся­ка пла­не­та, за­ед­но с ос­та­на­ли­те, оп­ре­де­ля ха­рак­те­рис­ти­ката на слън­че­ва­та си сис­тема.

Вие си мис­ли­те, че дру­ги­те пла­не­ти са без­жиз­не­ни, но те са би­ли и са съ­що тол­ко­ва жиз­не­ни, кол­ко­то и Зе­мя­та. През тях съ­що са пре­ми­на­ли раз­лич­ни ци­ви­ли­за­ции; те съ­що са има­ли пе­ри­о­ди, ко­га­то са се под­гот­вя­ли за нов тип ци­ви­ли­за­ция.

Жи­во­тът е мно­гос­т­ра­нен и се ба­зи­ра на раз­лич­ни жиз­не­ни про­це­си. Вие тър­си­те се­бе­по­доб­ни с би­о­ло­ги­чес­ки те­ла, но пла­не­ти­те са с раз­лич­на ат­мос­фе­ра и раз­лич­ни ус­ло­вия за жи­вот. Има и съ­щес­т­ва, ко­и­то вън­ш­но са по­доб­ни на вас, но с раз­лич­ни жиз­не­ни про­це­си в те­ла­та си; има и та­ки­ва, ко­и­то са енер­гий­ни същ­нос­ти и са не­дос­тъп­ни за ва­ши­те се­ти­ва и апа­ра­ту­ри. Със­та­вът, го­ле­ми­на­та, ат­мос­фе­ра­та и мно­го дру­ги фак­то­ри на кос­ми­чес­ки­те те­ла оп­ре­де­лят ви­да на жиз­не­ни­те фор­ми. Ма­кар да са раз­лич­ни от вас, те съ­що са ра­зум­ни фор­ма­ции и са пре­ми­на­ли през дъл­га ево­лю­ция. На ва­ше­то Слън­це жи­вее ви­со­ко­ раз­ви­та ци­ви­ли­за­ция, до ко­я­то ще дос­тиг­нат в раз­ви­ти­е­то си и ци­ви­ли­за­ци­и­те от пла­не­ти­те.

Вие мно­гок­рат­но се пре­раж­да­те на Зе­мя­та, до мо­мент в кой­то се ос­во­бо­ди­те от кар­мич­но­то ко­ле­ло и из­г­ра­ди­те ка­чес­т­ва, с ко­и­то мо­же­те да пре­ми­не­те на дру­га пла­не­та. Ще пре­ми­не­те през всич­ки пла­не­ти, до­ка­то дос­тиг­не­те до Слън­це­то. Вся­ка пла­не­та чрез сво­я­та спе­ци­фи­ка ви да­ва оп­ре­де­ле­ни зна­ния и опит­нос­ти. Пла­не­ти­те са ка­то раз­лич­ни ви­до­ве учи­ли­ща. От глед­на точ­ка на ва­ша­та на­у­ка то­ва са из­миш­льо­ти­ни и фан­тас­ма­го­рии, но зна­е­те, че мно­го „из­миш­льо­ти­ни“ и „фан­тас­ма­го­рии“ след вре­ме ста­ват на­пъл­но до­ка­за­ни фак­ти.

Жи­во­тът в Ми­роз­да­ни­е­то е мно­го мо­гъщ и мно­го­об­ра­зен. Не тряб­ва да ви се стру­ват стран­ни или не­въз­мож­ни жиз­не­ни фор­ми, ко­и­то не се впис­ват в нас­то­я­щи­те ви раз­би­ра­ния за то­ва, как тряб­ва да из­г­леж­дат и по кой на­чин да съ­щес­т­ву­ват ра­зум­ни­те фор­ма­ции в раз­ни­те све­то­ве.

При със­то­я­ние на раз­ши­ре­но съз­на­ние бих­те мог­ли да ви­ди­те не­ве­ро­ят­ни за вас енер­гий­ни фор­ми и да до­би­е­те поз­на­ния, ко­и­то в ог­ра­ни­че­но съз­на­ние не мо­же­те. То­ва се да­ва в ня­кои мо­мен­ти на от­дел­ни под­гот­ве­ни хо­ра, но ос­та­на­ли­те зем­ни хо­ра не би­ва да бъ­дат под­ла­га­ни на вне­зап­но раз­ши­ре­ние на съз­на­ни­е­то. То­ва мо­же да пре­диз­ви­ка умо­пом­ра­че­ние и чо­век да из­ле­зе от нор­мал­но­то си съ­щес­т­ву­ва­не.Гласувай:
12
01. emelika - Предлагаш ни глътка от Посланието
08.04.2019 14:29
Дано да бъде свято и чисто отпита!
цитирай
2. bven - Добре дошла, emelika - Предлагаш ни глътка от Посланието..
08.04.2019 15:11
Който когато му дойде времето:))))
Светлина и Любов!
цитирай
3. lexparsy - Прекрасно изказано послание към „жителите“ на планетата Земя.
09.04.2019 02:35
Бих добавил че Гея или още както е известна на „древните“ винаги е била считана за живо същество, и то в ранга на Богиня.
Ами не знам Бвен как да обясним... след толкова много плява...каква е разликата между т.н. Господ (монотеичния единен първоначален) и „малките“
богове и богини... където са и Демоничните ни!
А земята винаги е била почитана от земляните като Богиня Майка!
Платон още, чиито „платонови тела“ не смисляме, ги е съчетал в кристалната структура на Земята. А всичко, което живее на Нея, всъщност е и част от жизнената и същност.
Извини за алегорията, но примерно в нашия организъм „Живеят“ милиони микроорганизми и бактерии, които не само че не са вредни, но и са част от жизнеността и здравето ни. А „медицинското“ ни лечение и антибиотиците ги убиват, заедно с „вредните“! Питай Радостина и ще ти каже :-))))
А за Мисията и съобразно Космоса, спрямо който Земята е една от „бактериите“ му... може да се замисляме след като поне това разберем...
Благодаря ти за размислянето Бвен.
цитирай
4. bven - lexparsy, наистина Гея/Гая/ е живо същество както всичко, което Е:)))
09.04.2019 20:51
Вярно е, че ние просто не осъзнаваме в каква красива среда живеем и колко са добри всички условия за всеки един от нас. Дори и тези хора, които могат да мислят и съзерцават, необременени от ежедневните грижи, не се трогват да си зададат въпроса какво ние да направим за доброто на нашата планета. Ние сме като гости, които за 2 часа взимаме каквото можем, правим каквото искаме и после си заминаваме - дори едно добро чувство без да изкажем. Дано не ни смята майката-земя като м.о. и бактериите, за които пишеш. А имаме такава прекрасна перспектива за развитие и за еволюция...
Всъщност има продължение - дано да ти хареса, на теб и всички, които милеят за майката-земя!
Лека вечер!
цитирай
5. batogo - !!!:))) Поздравления, Бвен!
10.04.2019 15:42
В момента човечеството се намира във фаза на разширение на съзнанието и точно такива послания и познания са му особено необходими, за да преодолее рамките на щампата.
Чест и почитания за написаното и много светлина в житейския ти път!
цитирай
6. bven - на 5: Благодаря ти, Огняне. Много се радвам, че има резонанс - като знания, усещане и
11.04.2019 12:34
радост от посланията на плеядианците. Слава богу, че има българи, които ги предават , за да можем ние, дори и по-късно, да разберем времето, в което сме участници. Дано не само като статисти!
Поздрави за теб и нека заедно всички вървим по светлия път!
Светлина и Любов!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11776642
Постинги: 2473
Коментари: 12859
Гласове: 34921
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава