Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.03.2010 10:20 - Духът на Рейки - част I продължение 2
Автор: bven Категория: Поезия   
Прочетен: 2398 Коментари: 0 Гласове:
3

Последна промяна: 08.03.2010 20:17


ми предаде тайната на Шинпиден, Кокю-Хо, както и Рейджи-Хо, основният принцип на науката за енергията."

Според Хавайо Таката, тя усвоява рейки в Япония от д-р Хаяши през 1935 година. Ние установихме, че той се отде­ля от Усуи Рейки Рьохо Гаккай и създава собствена форма на рейки, извършвайки важни изменения в метода, научен от д-р Усуи и преподаван от Гаккай. Промените може да са били полезни, но правейки ги, той създава собствен стил в рейки. По-късно той нарича своята клиника по рейки Институт по рейки на Хаяши. Идеята, че Хавайо Таката е учила Усуи Рейки, е в основата на аргумента на нейните ученици и при­върженици да се наричат "традиционни" Усуи Рейки после­дователи, както и да твърдят, че притежават една автентична форма на Усуи Рейки.

Хавайо Таката твърди също, че е наследник на д-р Ха­яши и е била завеждащ в неговата клиника. Според инфор­мацията на г-жа Ямагучи от Киото, Япония, наследник на д-р Хаяши става Чие Хаяши. Г-жа Ямагучи е майстор на рей­ки, посветена от д-р Хаяши през 1938 и след това продължа­ва да практикува и преподава рейки в Япония.

Хавайо Таката не е практикувала "традиционна" Усуи Рейки, а варианта, създаден от д-р Хаяши, от който тя изк­лючва редица упражнения, за които знае, че са част от сис­темата на Усуи. Освен това се е считало, че Хавайо Таката модифицира допълнително стила рейки, който практикува, след смъртта на д-р Хаяши. Считам, че решението й, незави­симо от причините, довели до него, да не преподава рейки системата на Усуи, е погрешно, тъй като сега, след като имаме възможността да практикуваме упражненията от ръ­ководството на д-р Усуи, виждаме, че те са много полезни.

33


I. Историята на Рейки

Хавайо Таката твърди, че д-р Усуи е християнин. На едно място в своята история тя заявява: "По онова време, в началото на историята на рейки, д-р Усуи е ректор на До­шиша Юнивърсити в Киото. В неделния ден той служи като свещеник в малката черква на университета. Той бил пъл­ноправен християнски свещеник..." Според неговата орга­низация, д-р Усуи никога не е бил християнски свещеник. Той бил будист. Д-р Усуи е погребан в храма Сайходжи (Чиста земя), будистки храм. Ако беше християнин, щеше да бъде погребан в християнско гробище. В Дошиша Юнивър­сити не разполагат с данни, че е бил ректор, преподавател или студент. В действителност, там дори не са чували за не­го. (Вж. писмото от Дошиша Юнивърсити в края на книгата, с. 390.)

Хавайо Таката твърди, че д-р Усуи се записва в уни­верситета в Чикаго, завършва и получава научна степен по теология. Но когато направихме справка в Чикагския уни­верситет, от там заявиха, че не разполагат с информация, ко­ято да потвърждава факта, че той е изкарал дори един курс при тях или че е посещавал Лютеранския колеж, от който по-късно възниква Чикагския университет. (Вж. писмото от Чикагския университет в края на книгата, с. 391.)

Имал ли е д-р Усуи друго име?

Една от причините, заявяват някои, поради която не можем да открием данни, че д-р Усуи е бил президент на Дошиша Юнивърсити или че е посещавал Чикагския уни­верситет, е, че е използвал друго име. Това твърдение обаче е малко вероятно. Ние не успяхме да открием никакви дока­зателства в негова подкрепа. Усуи е името му върху надг­робния паметник в гробището на Сайходжи. Това е и него­вото фамилно име, което се потвърждава от имената на чле-

34


3. Рейки историята на Хауайо Таката

новете на неговото семейство, погребани там, и от живите представители на неговия род. (Въпреки че в надписа на не­говия мемориален камък се заявява, че второто му име е Гьохо, това е име, което му служи след смъртта и приживе той не го е използвал,) За един японец е много малко веро­ятно да използва име, различно от фамилното му име, ако е ръководител на университет или ако се записва в даден уни­верситет като студент.

Хавайо Таката твърди, че д-р Усуи преоткрива рейки чрез една формула в една от будистките сутри, която прочи­та на санскрит в един дзенски храм. Не посочва коя е сутра-та и досега никой не е успял да открие формула за придоби­ването на рейки в някоя от будистките сутри. По тази при­чина не сме в състояние да потвърдим това твърдение и ма­кар и възможно, то не съответства на твърденията, направе­ни от самия Усуи.

Д-р Усуи твърди, че рейки е оригинална форма на ле­чение. В своето ръководство Рейки Рьохо Хикей той заявява: "Нашето Рейки Рьохо (лечение с рейки) е нещо абсолютно оригинално и не може да се сравнява с нито един друг [ду­ховен] път в света." По-късно заявява: "Преди всичко, Рейки Рьохо представлява оригинална терапия, която разчита на духовната сила на вселената." В надписа върху мемориална­та плоча на Усуи се казва, че системата на рейки води нача­лото си от мистичното преживяване на д-р Усуи в планината Курама.

Единственият източник на информация, в който се твърди, че д-р Усуи преоткрива рейки, е този на Хавайо Та­ката, а ние вече видяхме, че останалите части на нейната ис­тория на рейки не отговорят изцяло на фактите. Лично аз считам, че думите на самия Усуи са по-достоверен източник на информация по въпроса откъде води началото си рейки. От тях можем да заключим, че д-р Усуи не е преоткрил рей­ки, а това е оригинална форма на лечение, която той създава.

35


I. Историята на Рейки

Разбира се, енергията на рейки може би е част от една или повече лечебни системи, практикувани преди него. Изглеж­да обаче д-р Усуи е имал мощно мистично преживяване в планината Курама, по време на което е получил лечебната енергия рейки направо от източника. Вследствие на прежи­вяването създава лечебната система рейки.

Хавайо Таката твърди също, че официалната такса за майсторската степен е 10 000 долара. Ако човек не плати та­зи сума не практикува рейки системата на Усуи. В рейки ор­ганизацията, създадена от някои от учениците на Хавайо Та­ката, се набляга върху необходимостта да платите 10 000 долара за своята майсторска степен - често това е най-важният момент. Таксата е едно от най-големите ограниче­ния за разпространяването на рейки, особено в началото на 80-те години, тъй като повечето от тези, които преподават на Запад, я изискват. Сега, когато разполагаме с допълни­телна информация от Япония, става очевидно, че таксата от 10 000 долара за получаване на майсторската степен не е би­ла част от системата на Усуи, а по-скоро е въведена от саМа-та Хавайо Таката. Според г-н Дои, японското Гаккай (дру­жество), на което той е член, взима много по-малки такси. Тяхната такса за доживотно членство е 100 долара, а таксата за посещаването на отделна сбирка е 20 долара. Освен това, според г-жа Ямагучи, таксата, която тя е платила за получа­ването на майсторската степен от д-р Хаяши, се е равнявала на едномесечна заплата. Това не е малка сума, но със сигур­ност е много по-малко от 10 000-те хиляди долара, искани от Хавайо Таката.

По стъпките на Таката

След смъртта на Хавайо Таката през декември 1980 г., за грандмайстор на рейки се обявява Барбара Уебър Рей. Тя заявява, че Хавайо Таката й е поръчала да събира таксите за

36


3. Рейки историята на Хауайо Таката

рейки след нейната смърт и че тя става гранд майстор. По-късно друга жена, Филис Фурумото, заявява същото. Около тях се създават две самостоятелни рейки организации, като и двете продължават да твърдят и до днес, че техните ръко­водители са грандмайстори на рейки! (Филис Фурумото мо­же и да е наследник, според завещанието на Хавайо Таката, както самата тя твърди, но както обяснихме по-рано, Хавайо Таката никога не е ръководила системата на Усуи, нито е била наследник на д-р Усуи.)

Важно е да се отбележи, че нито Хавайо Таката и д-р Хаяши, нито д-р Усуи са наричали себе си грандмайстор. Титлата започва да се използва на Запад едва след смъртта на Хавайо Таката. В Япония тя никога не се е използвала. Д-р Усуи бил много скромен човек. Самият той твърди, че не е на по-високо енергийно ниво от останалите. Определя себе си като номер две, оставяйки възможността за по-нататъшно развитие широко отворена.

Както вече беше казано, организацията, основана от д-р Усуи, се нарича Усуи Рейки Ръохо Гаккай и седалището й е в Токио, Япония. Д-р Усуи е първият президент на Усуи Рейки Гьохо Гаккай, а след смъртта му президент става Юзабуро Ушида. Г-н Ушида е инициаторът за поставянето на мемориалния камък на Усуи край неговия гроб в храма Сайходжи. Д-р Хаяши никога не е бил президент и в дейст­вителност не е могъл да стане президент, тъй като се е отде­лил от организацията на Усуи, за да основе собствена група. Следователно, нито един човек от приемствената линия на д-р Хаяши не би могъл да стане президент на организацията на Усуи. По времето, когато Барбара Уебър Рей и Филис Фурумото обявяват, че са грандмайстори на рейки, прези­дент на Усуи Рейки Рьохо Гаккай е г-жа Кимико Кояма. Чо­векът, който ръководи в момента Усуи Рейки Рьохо Гаккай, е г-н Масайоши Кондо, който живее в Токио, Япония.

И тъй, както можем да видим на основата на докумен-

37


I. Историята на Рейки

тални данни, Хавайо Таката не преподава същия стил рейки като този, който е преподавал д-р Усуи и не е била част от организацията, основана от д-р Усуи. Системата на рейки на Усуи не е могла да се ръководи нито от нея, нито от някой от нейните ученици. Но нейния принос за представянето и преподаването на рейки на Запад никога не е подлаган на съмнение. Тя със сигурност е запознала много хора с рейки.

За някои читатели тази информация може да е шоки­раща, тъй като до момента се е наблягало изключително много върху факта, че Хавайо Таката е отговаряла за систе­мата на Усуи и е преподавала Усуи Рейки в неговия автен­тичен вид. Когато за първи път научих истината, на мен съ­що ми подейства по този начин. Тези събития обаче не оказ­ват влияние върху качеството на енергията рейки и сега, ко­гато притежаваме документалната основа за историята на Усуи Рейки и за нейните оригинални методи, тя може да бъ­де представена по един по-професионален начин. Освен това истинската история прави по-лесна съвместната работа на всички групи по рейки по света.

Дори и с очевидните ограничения, споменати по-горе, рейки е оцеляла и се е разпространила по целия свят. Това се дължи на забележителната сила на метода рейки и показва, че тази лечебна енергия е автентична и способна да превъз­могне всички предизвикателства и краткотрайни проблеми на учителите от миналото. Благодарни сме на всички, които са допринесли за нейното съхранение и за разкриването на оригиналните й методи и цели. Нека духът на рейки про­дължи да расте, така че лечението, щастието и покоят, които тя предлага, да могат да бъдат изпитани от всеки човек в нашия красив свят.

38Гласувай:
3
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: bven
Категория: Поезия
Прочетен: 11723287
Постинги: 2456
Коментари: 12811
Гласове: 34719
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Блогрол
1. българия отвръща на удара
2. Умма: Дали да се имунизирам
3. коледна приказка
4. Кръстова гора
5. Дивна8: Без извинение, г-н премиер!
6. истинската история на българите и александър
7. трите колена на българския род
8. мудри на новото време
9. подкрепете бъдещето на децата ни!
10. Българите от Казан - да вземем пример!
11. Българите са в сърцето на велика цивилизация!
12. Кармичната мисия на рода Дуло
13. Тайната на свещения български език
14. свещена българска земя
15. истинската българска история
16. ти си чудесна!
17. 10 знака, че вече сте с пробудено съзнание
18. Българите - богосъздаденият народ
19. златото на българите
20. тайните строители на българия
21. българското първо началие на Човечеството
22. ал джазира за българската земя
23. СВЕЩЕНОТО ПОЗНАНИЕ НА КАТАРА
24. и ще се разбере кои са българите!
25. защо сме още по-бедни?
26. България е най-древната държава